Název: Závěť podle nového občanského zákoníku
Další názvy: Testament according to the new Civil Code
Autoři: Háková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Spurný, Radek
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18106
Klíčová slova: pořízení pro případ smrti;závěť;zůstavitel;formální a obsahové náležitosti;formy;zrušení;neopomenutelný dědic;povinný díl;vydědění
Klíčová slova v dalším jazyce: disposition mortis causa;testament;testator;formal and content requirements of;forms;cancellation;inalienable heir;forced share;disinheritance
Abstrakt: Má práce se zabývá aktuální úpravou závěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. První část práce obsahuje obecné vymezení pojmu závěť a jeho zařazení do skupiny pořízení pro případ smrti. Dále zde nalezneme i základní požadavky na platnost jakékoliv závěti. Druhá část práce se věnuje formám závěti, které lze obecně klasifikovat na závěť soukromou listinou, veřejnou listinou a privilegované závěti. Třetí část práce je zaměřena na zrušení pořízené závěti, a to prostřednictvím pořízení nové závěti nebo odvolání závěti. Poslední část práce je věnována potomkům zůstavitele, kteří mají postavení nepominutelného dědice.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the actual legislation of testament by the act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The first part of the thesis defines a general definition of the testament and its inclusion in the group of disposition mortis causa. We can also find the basic requirements for the validity of any testaments. The second part of the thesis concerns the forms of testaments, which can be generally classified as testaments through private deed, testaments through public document and privileged testaments. The third part focuses on the cancellation of the testament, through making a new testament or cancellation of testament. The last part is dedicated to the descendants of the testator, who have the status of an a forced heir.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce763,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Hakova.pdfPosudek vedoucího práce847,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Hakova.pdfPosudek oponenta práce972,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Hakova.pdfPrůběh obhajoby práce279,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.