Název: Uzavírání smluv
Další názvy: Conclusion of a contract
Autoři: Hanusek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Spurná, Kristýna
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18107
Klíčová slova: uzavírání smlouvy;oferta;akceptace;kontraktační proces
Klíčová slova v dalším jazyce: conclusion of contract;offer;acceptance;contracting process
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou uzavírání smluv a vychází z úpravy obsažená v novém občanském zákoníku. Jejím cílem je popis a analýza kontraktačního procesu, jeho změny a dopady v souvislosti s rekodifikací. První část této práce charakterizuje smlouvu jako způsob právního jednání, vyjmenovává nové principy smluvního práva a vymezuje kritéria, podle nichž právní teorie mezi různými smlouvami rozlišuje. Poté následuje teoretický rozbor nového institutu předsmluvní odpovědnosti s analýzou dopadů na subjekty předsmluvních jednání. Třetí část pojednává o kontraktačním procesu samém, tedy podání nabídky, jejímu posouzení a přijetí. V posledních třech částech této diplomové práce pak čtenář najde rozbor zvláštních a jinak specifických způsobů uzavírání smluv.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on conclusion of a contract and is based on the new Civil code. It's aim is description and analysis of the contractional process, its changes and effects related to the recodification. The first part of this thesis labels a contract as a form of juridical act, lists new principals of contractual law and defines standards used by the legal theory to differentiate between different contracts. This is followed by a theoretical analysis of precontractual responsibility and its effects on contractual parties. The third part expounds the contractual process itself, that is offer, its evaluation and acceptance. The last three parts contain an analysis of special manners and other alternatives to conclude a contract.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - HANUSEK.pdfPlný text práce551,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Hanusek.pdfPosudek vedoucího práce752,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Hanusek.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Hanusek.pdfPrůběh obhajoby práce296,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.