Title: Aplikace zákona o finanční kontrole v Armádě České republiky
Other Titles: Application of the Financial Control law in the Army of the Czech Republic (ACR)
Authors: Kocáb, Jiří
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Nocar, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18324
Keywords: kontrola;armáda české republiky;ministerstvo obrany;finanční kontrola;veřejná správa;organizační celek;veřejnosprávní kontrola;řídící kontrola;interní audit;efektivnost;hospodárnost;účelnost;veřejný výdaj;vnitřní předpis.
Keywords in different language: control;army of the czech republic;the ministry of defense;financial control;public administration;organization unit;public administration control;preliminary management control;internal audit;efficiency;economy;effectiveness;public expense;internal document.
Abstract: Diplomová práce se zabývá aplikací zákona o finanční kontrole v Armádě České republiky. V první kapitole práce jsou popsány základní pojmy, které se týkají oblasti finanční kontroly, a je vymezen právní rámec pro realizaci finanční kontroly ve veřejné správě. Ve druhé kapitole je stručně charakterizována AČR jako součást ozbrojených sil ČR, jsou definovány hlavní úkoly, které AČR plní. Ve třetí kapitole jsou popsány jednotlivé typy finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. v podmínkách AČR, kdy za nejdůležitější je považována předběžná řídící kontrola, kterou vykonává zpravidla vedoucí pracovník organizačního celku AČR. Ve čtvrté kapitole je zhodnoceno, jakým způsobem je zákonná úprava přejata do podmínek AČR a je poukázáno na některé nedostatky, které se objevují při výkonu finanční kontroly v AČR. V závěrečné kapitole jsou navrženy systémové a věcné změny, které by mohly systém provádění finanční kontroly v AČR vylepšit a zjednodušit.
Abstract in different language: The thesis deals with application of the Financial Control law in the Army of the Czech Republic. The first chapter describes the basic concept relating to financial control and defines the legal framework for the implementation of financial control in public administration. In the second chapter it is briefly described the Army of the Czech Republic (ACR) as part of the Armed Forces of the Czech Republic and defines the main roles of the ACR. Third chapter defines the different types of financial controls in accordance with the law number 320/2001 collection of laws. The most important step is preliminary management control which is executed by organizational officer from the ACR. Additionally the fourth chapter evaluates how the statutory frameworks is adopted in the ACR's conditions and there are pointed out certain deficiencies which may occur in the performance of financial control in the Army. The final chapter proposes systemic and substantive changes that could implement a system of financial control which can progress and simplify the ACR.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce445,79 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kocab ved..pdfPosudek vedoucího práce103,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. Kocab.pdfPosudek oponenta práce99,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-prot. Kocab.pdfPrůběh obhajoby práce99,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.