Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger, Ludvík
dc.contributor.authorŠabatová, Barbora
dc.contributor.refereeHommerová, Dita
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:35Z
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:35Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier63198
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18391
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá analýzou inzerce nabídek zaměstnání ve vybraném denním tisku vycházejícím na území České republiky ve dvou časových sondách. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce prezentuje přehled situace zaměstnanosti v České republice mezi lety 2009 až 2013 a věnuje se úvodu do problematiky médií a reklamy s důrazem na reklamu v denním tisku. Dále definuje marketingový výzkum a zabývá se jeho teoretickým návrhem. Empirická část práce se věnuje praktickému návrhu výzkumného šetření a jeho realizaci. Prezentuje výsledky první i druhé výzkumné sondy a navzájem je komparuje. Nejdůležitější závěry výzkumných sond zároveň komparuje s výsledky celorepublikové analýzy z roku 2012 od Mgr. Pavlíny Šťastnové a Jiřího Tillnera, MBA. V závěru práce je věnována pozornost zpracování výzkumné zprávy, jejíž cílem je shrnout nejdůležitější závěry provedeného výzkumného šetření.cs
dc.format121 s. (155 747 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectzaměstnánícs
dc.subjectdenní tiskcs
dc.subjectinzerátcs
dc.subjectvýzkumné šetřenícs
dc.titleAnalýza inzerce nabídky zaměstnání ve vybraném denním tiskucs
dc.title.alternativeAnalysis of job offers advertising in selected newspapersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis analyzes job offers in selected newspapers published in the Czech Republic in two time probes. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part presents an overview of the employment situation in the Czech Republic between 2009 - 2013 and focuses on introduction to media and advertising with an emphasis on advertising in newspapers. It also defines marketing research and discusses its theoretical design. The empirical part focuses on practical research proposal and its implementation. It presents the results of the first and second research probes and compares them with each other. The most important conclusions of the research probes are also compared with the results of the nationwide analysis of 2012 by Mgr. Pavlína Šťastnová and Jiří Tillner, MBA. The conclusion of the thesis contains the research report, which summarizes the key findings of the research conducted.en
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedjoben
dc.subject.translateddaily newspaperen
dc.subject.translatedadvertisementen
dc.subject.translatedresearch surveyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sabatova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sabatova_V.pdfPosudek vedoucího práce719,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sabatova_O.pdfPosudek oponenta práce669,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sabatova_P.pdfPrůběh obhajoby práce207,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.