Title: Metody dramatické výchovy v MŠ "Využití motivů příběhu pro děti s důrazem na osobnostní a sociální rozvoj"
Other Titles: Utilizing themes of the story for children with an emphasis on personal and social development
Authors: Němejcová, Zuzana
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18402
Keywords: dramatická výchova;práce s příběhem;osobnostní a sociální rozvoj;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: dramatic education;work with story;personality-oriented education;nursery school education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím motivů příběhu pro děti v mateřské škole za pomoci metody práce s příběhem. Při práci je kladen důraz na osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. Praktická část je doplněna o část výzkumnou. Teoretická část seznamuje stručně s vývojem dítěte, zabývá se osobnostně orientovanou výchovou, požadavky na předškolní vzdělávání a metodami dramatické výchovy. V praktické části je popsána metodika, jak s konkrétním příběhem pracovat. Výzkumná část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, jež jsem provedla mezi učitelkami mateřských škol.
Abstract in different language: Bachelor thesis is considering with motifs of story for kids in nursery school with the support of methods of work with the story. During workshop is emphasising personal and social progress of the child. The work consists two parts: theoretical and practical. In the practical part add research part. Theoretical part is briefly introducing with child progress, dealing with personality-oriented education, requirements for pre-school and drama education methods. In the practical part is describing the methodology of how to work with a concrete story. The research part contains an evaluation of questionnaire survey I conducted among nursery school teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kopie b.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nemejcova VP.pdfPosudek vedoucího práce36,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Nemejcova OP.pdfPosudek oponenta práce39,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nemejcova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.