Title: Možnosti efektivního vzdělávání romských dětí
Other Titles: Possibilities of effective education for Roma children
Authors: Rybková, Simona
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2015
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18427
Keywords: romové;vzdělání;vzdělávání;vyrovnávací prostředky v přístupu ke vzdělání;výchova;menšina;metoda
Keywords in different language: gypsies;education;training process;compensatory compensatory instruments of access to education;upbringing;minority;method
Abstract: Tato diplomová práce na téma "Možnosti efektivního vzdělávání romských dětí" se snaží o nalezení vhodných metod a přístupů ve vzdělávání romských žáků. V teoretické části nalezneme stručnou historii Romů, která nám může pomoci k pochopení této minority. Teoretická část se také zabývá legislativou související se vzděláváním romských žáků, specifiky jejich vzdělávání a vhodnými vyučovacími metodami. Zároveň nás seznamuje se zkušenostmi se vzděláváním romských žáků ze zahraničí. Praktická část hledá odpověď na to, jakým způsobem lze docílit větší efektivity vzdělávání romských dětí prostřednictvím užitých metod a přístupů. Opírá se o výzkumný experiment, při kterém docházelo k doučování romských dětí. Porovnává reakce žáků v přirozeném a v uměle vytvořeném prostředí. Výzkum byl realizován za podpory organizace Blízký soused, z.s. Výsledky studie odhalily, že nezáleží příliš na užitých metodách, ale spíše na osobnosti žáka, přístupu jeho rodiny a v neposlední řadě samozřejmě na osobnosti učitele, na jeho projevech empatie a pochopení. V souladu s dalším cílem pátrá praktická část prostřednictvím dotazníku po tom, jak přistupují učitelé ke vzdělávání romských žáků a jaká je situace v českém školství ve vztahu s touto minoritou. Dotazníkové šetření odhalilo, že většina učitelů přisuzuje negativní vliv na vzdělání romských žáků nepodnětnému prostředí, v němž žáci vyrůstají. Zároveň bylo zjištěno, že největší obtíže mívají romské děti v českém jazyce. Podrobné výsledky tohoto šetření shrnuje kapitola Analýza dotazníkového výzkumného šetření.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the effective education of gypsy children. It tries to find appropriate methods and approaches in education of gypsy pupils. In the theoretical part of this thesis we can find a brief description of history of the Romani people, which can help us better understand this minority. The theoretical part also includes legislation related to the education of gypsy pupils, specifics of their education and appropriate educational methods. Simultaneously it acquaints us with educational experience from abroad. The practical part of this thesis looks for a way to achieve higher effectivity in education of gypsy children through applicated methods and approaches. It is based on an experiment when gypsy children were coached by the author of this thesis. It compares reactions of the pupils in natural and artifical environment. The research was supported by organization Blízký souzsed, z.s. The results of this experiment revealed it does not much matter which of the approaches is used. What matters is the personality of the pupil, the approach of his family and the personality of the teacher, his ability to understand, and empathy as well. In accordance with the next goal of this thesis, the practical part searches through the questionnare for the approaches of teachers in case of educating gypsy children and for the situation of the Czech education system in relation with this minority. The research exposed that the majority of the teachers attributes the negative influence on the education of gypsy pupils to the unsuggestive environment where the pupils grow up. Furthermore, it was found out that gypsy children have the greatest difficulty learning the Czech language. The detailed results summarizes chapter Analysis of the survey research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rybkova Simona.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rybkova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rybkova OP.pdfPosudek oponenta práce58,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rybkova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.