Title: Analýza překladatelských postupů v překladech z francouzštiny do češtiny
Other Titles: The Analysis of the Translation Procedures Used When Translating from French to Czech
Authors: Vlčková, Eva
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18443
Keywords: překladatelský proces;teorie překladu;praxe překladu;překladatelské postupy;překladatelské metody;etapy překladatelského procesu;překlad odborných textů;překlad z francouzštiny do češtiny;analýza překladatelských postupů;kritická analýza překladů
Keywords in different language: translation process;theory of translation;practice of translation;translation procedures;translation methods;translation process stages;translation of specialized texts;translation from french to czech;analysis of translation procedures;critical analysis of translations
Abstract: Diplomová práce poskytuje náhled na problematiku překladatelského procesu z hlediska teoretického i praktického se zaměřením na překlad odborných textů z francouzštiny do češtiny. Teoretická část práce předkládá poznatky z oblasti teorie překladu odborných textů, popisuje jednotlivé etapy překladatelského procesu a uvádí širokou škálu překladatelských postupů a metod, jež vycházejí ze zpracování několika teoretiků za účelem možnosti srovnání odlišných přístupů k otázce překladu. Praktická část diplomové práce spočívá v podrobné analýze četnosti užití uvedených překladatelských postupů ve vybraných novinových článcích. Výsledky analýzy jsou následně detailně popsány a znázorněny pomocí grafů. Součástí praktické části práce je rovněž kritická analýza vybraných překladů, jejímž cílem je poukázat na lexikální, gramatické a stylistické chyby, kterých se překladatelé často dopouštějí, a zároveň navrhnout jejich adekvátní řešení.
Abstract in different language: The master's thesis provides an overview of the translation process problems in terms of theory and practice with a focus on the translation of specialized texts from French to Czech. The theoretical part of the thesis presents the knowledge concerning the theory of translation of specialized texts, describes the particular stages of the translation process and provides a wide range of the translation procedures and methods which are based on the publications by several theorists in order to enable the comparison of different approaches to the translation issues. The practical part of the master's thesis is based on a detailed analysis of the usage frequency of the aforementioned translation procedures in selected newspaper articles. The analysis results are subsequently described in detail and represented by graphs. The practical part of the thesis also includes a critical analysis of selected translations, which aims to point out the lexical, grammatical and stylistic errors frequently made by translators, and to propose their appropriate solutions as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza prekladatelskych postupu v prekladech z francouzstiny do cestiny.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciPosudek vedoucího práce1,09 MBUnknownView/Open
oponent-Vlckova_oponent_DP.PDFPosudek oponenta práce850,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vlckova_obhajoba_DP.PDFPrůběh obhajoby práce426,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.