Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analysis and following optimization of selected business processes
Authors: Žihlová, Jana
Advisor: Januška, Martin
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18621
Keywords: proces;optimalizace procesů;modelování procesů;ARIS;teorie omezení;průmyslové inženýrství;Muda;Kaizen;cyklus PDCA;5s;odpor ke změnám;cost-benefit analýza
Keywords in different language: process;process optimization;process modeling;ARIS;theory of contrains;industrial engineering;Muda;Kaizen;cycle PDCA;5s;resistance to change;cost-benefit analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu vybraných podnikových procesů ve společnosti První plzeňská galvanovna, s. r. o. a na následný návrh, který povede k optimalizaci procesů. Poté se práce věnuje identifikaci nákladů a přínosů pro firmu po zavedení návrhů a výpočtu návratnosti investice. První část práce je věnována společnosti První plzeňská galvanovna, s. r. o. a především jejímu provozu Galvanovna. Další část práce obsahuje popisy procesů v podniku a jejich modely vytvořené v SW ARIS Architect. Dále se práce zabývá identifikací úzkého místa a následně konkrétním návrhům, které by měly procesy ve firmě zoptimalizovat. Návrhem je zavedení metody 5S. Poslední část vyhodnocuje náklady a přínosy uvedených návrhů a je proveden výpočet doby návratnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis of selected business processes in the company První plzeňská galvanovna, s. r. o. and after that on the proposal that leads to processes optimization. Afterwards the thesis devotes to identifying the costs and benefits for the company after the introduction of the plan and calculation of return on investment. The first part is devoted to the company První plzeňská galvanovna, s. r. o. and primarily to operation Galvanovna. Another part contains descriptions of the processes in the company and their models created in SW ARIS Architect. Afther that the thesis deals about identification of the restriction and then concrete proposals that would streamline processes within the company. The proposal is the introduction of the 5S method. The last part evaluates the costs and benefits of these proposals and calculated payback period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zihlova_2015.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_zihlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_zihlova_OP.pdfPosudek oponenta práce739,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zihlova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce727,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.