Title: Řídící jednotka mechatronického modelu výrobní linky
Other Titles: Control unit of production line mechatronic model
Authors: Kalaj, Patrik
Advisor: Štěpánek, Jan
Referee: Streit, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18650
Keywords: řídící jednotka;řídící algoritmus;atmega32;mikrokontrolér;vývojový kit evb 4.3 v4;PWM;servomotor;LCD displej;senzor překážky
Keywords in different language: control unit;the control algorithm;atmega32;microcontroller;evolutionary kit evb 4.3 v4;PWM servo motor;LCD display;sensor barriers
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je navržení a realizace hardware řídící jednotky modelu výrobní linky, návrh vhodných řídících algoritmů pohonů modelu a oživení celého mechatronického modelu. Model se skládá z pásového dopravníku, zásobníku na barevné míčky s míchačkou a dávkovačem a šachty, která slouží k rozpoznávání barev. Cílem práce bylo přepracovat model linky tak, aby se dal snadno spustit a pracoval bez zásahu zvenčí. K ovládání modelu linky se použil mikrokontrolér ATmega32A, který je programován v jazyce C. Dále linka byla dovybavena novými senzory na detekci krabičky na pásu.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the design and implementation of control unit hardware into the model of production line, the design of appropriate control algorithms of drives and revive the whole mechatronic model. The model consists of a belt conveyor, tray colored balls with a dispenser and mixer and shaft which is used for color recognition. The aim was to revise the model line so that it is easy to start and it works without outside interference. The microcontroller ATmega32 was used to control the model line that is programmed in C. In addition, the line was retrofitted with new sensors to detect the box on the belt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KALAJ_Patrik.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062573_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062573_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,49 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062573_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce259,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.