Název: Hromadné zpracování dat při měření polovodičových měničů
Další názvy: Mass data processing in measurement of semiconductor converters
Autoři: Vokál, David
Vedoucí práce/školitel: Kůs, Václav
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18690
Klíčová slova: harmonické proudy;nepřímý měnič kmitočtu;fourierova řada;hromadné zpracování dat;normální (gaussovo) rozdělení.
Klíčová slova v dalším jazyce: harmonic currents;indirect frequency converter;fourier series;mass data processing;normal (gauss) distribution.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hledání nových pohledů na vlastnosti soustavy zatížené harmonickými proudy a způsobu jejich zpracování. V úvodu jsou popsány vztahy pro metody záznamu dat a základní definiční vztahy pro oblast nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Dále jsou zde uvedeny možnosti vzniku harmonických proudů jako důsledek činnosti polovodičových měničů, nejrozšířenější zdroje charakteristických harmonických proudů a možnosti stanovenípřibližné velikosti těchto proudů. V další části práce je pozornost věnována způsobu měření a zpracování efektivních hodnot harmonických proudůz hlediska norem. V poslední a zároveň hlavní části práce je provedeno statistické zpracování dat,změřenýchkatedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky FEL ZČU, dle platné normy ČSN EN 61000-4-7ed. 2 a následné porovnání s jinými metodami zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis focuses on the search for new perspectives on the properties of the system loaded with harmonic currents and the ways to process them. In the introduction, describes the relation for the methods for recording data and a basic definitional relationship for the low frequency of electromagnetic interference. Below are listed the possibility of harmonic currents as a result of the activities of semiconductor converters, the most prevalent source of harmonic currents and the possibility of establishing an approximate size of these currents. In the next part of the work is attention focused on how measurement and processing of effective value of harmoniccurrentin terms of standards. In the last part which is the mostimportant part of the work is done by the statistical processing of data, measured by the Department of electromechanics and power electronics of the Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia (FEL ZČU), according to official standards ČSN EN 61000-4-2 and compare with other methods of processing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vokal_David_BP.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062713_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062713_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062713_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.