Title: Implementace řízení BLDC motoru
Other Titles: BLDC Control Implementation
Authors: Otruba, Jiří
Advisor: Vošmik, David
Referee: Glasberger, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18728
Keywords: bldc motor;senzorová;bezsenzorová;detekce polohy rotoru;hallovy sondy;6-fázová komutace;komutační tabulka;komplementární spínání;nezávislé spínání;bipolární pwm;unipolární pwm;dsp;magnetický tok;indukované napětí;regulace proudu;regulace rychlosti;regulace momentu;dopředná vazba.
Keywords in different language: bldc motor;sensor;sensorless;rotor position detection;hall sensor;6-step commutation;commutation table;complementary switching;independent switching;bipolar pwm;unipolar pwm;dsp;magnetic flux;back electromotive force;current control;speed control;torque control;feed forward.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem, simulací a implementací algoritmů řízení elektronicky komutovaného BLDC motoru s 6-fázovou komutační strategií. Součástí této práce je rozbor BLDC motoru, možností jeho řízení, technik spínání a způsobů detekce polohy rotoru. V rámci simulace pohonu s BLDC motorem jsou implementovány komplementární a nezávislé techniky spínání měniče v bipolární a unipolární variantě. Pro bezsenzorovou detekci polohy rotoru byla implementována metoda sledování spřaženého magnetického toku permanentních magnetů vycházející z matematického modelu třífázového BLDC motoru. Nasimulované algoritmy řízení pro senzorový a bezsenzorový způsob detekce polohy rotoru motoru jsou následně implementovány do DSP procesoru a ověřeny na experimentálním laboratorním prototypu pohonu s BLDC motorem.
Abstract in different language: This thesis is concerned with design, simulation and implementation of electronically commutated BLDC motor control algorithms with 6-phase commutation strategy. Part of this thesis is the analysis of BLDC motor, its control options, switching techniques and methods of the rotor position detection. Within the simulation of BLDC motor drive are implemented complementary and independent switching techniques of inverter in bipolar and unipolar manner. For sensorless rotor position detection is implemented magnetic flux observing method based on a mathematical model of three phase BLDC motor. Simulated control algorithms with sensored and sensorless methods for the rotor position detection is then implemented into DSP processor and verified on experimental laboratory prototype of BLDC motor drive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_OTRUBA.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062848_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062848_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062848_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.