Title: Model chlazení asynchronního motoru s využitím MKP
Other Titles: Cooling model of induction machine through FEM
Authors: Toufar, Jan
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18730
Keywords: asynchronní motor;ztráty;přenos tepla;chlazení;náhradní tepelná síť;numerické metody;CFD;MKP;Ansys;model;proudění;oteplení
Keywords in different language: AC induction motor;losses;heat transfer;cooling;thermal network;numerical methods;CFD;FEM;Ansys;model;convection;temperature rise
Abstract: Diplomová práce ověřuje správnost výsledků ventilačního a tepelného výpočtu asynchronního stroje, za pomoci numerických metod CFD a MKP ve výpočetním prostředí ANSYS. První tři kapitoly seznamují se vznikem, šířením a odváděním tepelných ztrát, kvůli kterým je potřeba tepelný výpočet provést. V dalších dvou částech je rozebrána teorie okolo metody náhradní tepelné sítě a numerických metod, jenž jsou používány v samotném výpočtu. Dále je proveden tepelný výpočet výše zmíněných metod. Výpočet je realizován na asynchronním stroji nízkého výkonu. V závěru práce jsou vyhodnoceny a porovnány jednotlivé výsledky.
Abstract in different language: The master thesis verifies correctness of the results by ventilation and thermal calculations with the help of numerical methods CFD and FEM in the computing environment ANSYS. The first three chapter acquaints with the creation, transfer and remove of the heat losses, due to which thermal calculation need to undertake. The theory of the thermal network and numerical methods is examined in the other two chapters, that are used in itself calculation. Another thermal calculation is performed by the above-mentioned methods. The calculation is realized on the asynchronous machine. The results are evaluated and compared individually at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ToufarJan_Model chlazeni AM pomoci MKP.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062850_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062850_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062850_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.