Title: Opatření k ochraně fauny před riziky způsobenými nevhodným řešením budov a předmětů
Other Titles: Measures for fauna protection against hazards caused by improper design of buldings and objects
Authors: Bobovská, Markéta
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Makoň, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18742
Keywords: skleněné plochy;protihlukové stěny;zastávky;ploty;nebezpečné předměty;past;zranění;střet;náraz;ptáci;srna;labuť;rorýs;netopýr;izolace.
Keywords in different language: glass partitions;anti noise screens;stations;paling;danger objects;trap;hurt;collision;hit;birds;deer;swan;swift;bat;isolation.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na opatření k ochraně fauny před riziky způsobenými nevhodným řešením budov a předmětů. Hlavní náplní práce je vyjmenovat a popsat vliv technického řešení staveb a volně přístupných předmětů na volně žijící živočichy. Soustřeďuje se především na protihlukové stěny, zastávky, rekonstrukce a zateplení obytných budov. U volně přístupných předmětů jde pak zejména o roury, jámy, prohlubně, ploty, vlasce, střepy apod. Další náplní práce je popsat známá problémová řešení, na základě údajů ze záchranných stanic živočichů a představit možná opatření pro snížení odstranění negativního vlivu.
Abstract in different language: The present bachelor's thesis focuses on measures implemented to protect fauna from risks posed by inadequate design and configuration of buildings and various items. Its aim is to list and describe the effects of the design of buildings and items in the open on wild animals. It focuses primarily on noise barriers, bus shelters and on rebuilding and installing heat insulation on residential buildings. The items of interest found in the open include pipes, pits, hollows, fences, fishing lines, shards and others. Descriptions are also given of known problematic configurations, as reported by animal rescue stations. Available measures for mitigating the risks are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Bobovska BP 2014.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058751_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058751_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaBobovska.pdfPrůběh obhajoby práce387,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.