Title: Judaismus a křesťanství, dějiny vzájemných vztahů
Other Titles: Judaism and Christianity - the History of Mutual Relations: The Spanish Inquisition
Authors: Nový, Petr
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19117
Keywords: monoteismus;křesťanství;judaismus;Židé;hispánští Židé;sefardští Židé;středověká inkvizice;španělská inkvizice;Španělsko;Izabela Kastilská;Ferdinand Aragonský;Tomás de Torquemada
Keywords in different language: monotheism;christianity;judaism;Jews;hispanic Jews;sefard Jews;medieval inquisition;spanish inquisition;Spain;Isabella of Castile;Ferdinand of Aragon;Tomás de Torquemada
Abstract: Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvořit prostor pro studii vzájemných vztahů obou náboženských systémů od počátku jejich vzájemné názorové konfrontace. Práce sleduje vývoj ve vzájemných vztazích obou náboženství až po dění, které vrcholí ve Španělsku v období na přelomu středověku a novověku. První polovina práce zabývá vznikem, charakteristikou a předpoklady judaismu a křesťanství. Sleduje historický vývoj koexistence obou systémů, ranou fázi křesťanství, věroučné prameny i povahu chápání Boha, dále proměny vztahů a změnu rolí v postavení vůči sobě. Druhá část práce je věnována útlaku židů křesťanstvím, který je nejzřetelnější ve Španělsku a vrcholí za vlády panovníků Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. Právě ve Španělsku došlo k záměrnému propojení inkvizice se světskou mocí.
Abstract in different language: The aim of the presented Bachelor Thesis was to create a space for the study of relations between the two religious systems from the beginning of their mutual confrontation of opinions. The Thesis follows development of relations to events that culminate in Spain at the turn of the medieval and modern times. The first half of the work deals with the origin, characteristics and assumptions of Judaism and Christianity. It follows historical development of coexistence of both systems, the early phase of Christianity, doctrinal sources and the nature of understanding of God, as well as changes in relationships and roles in position relative to one another. The second part is devoted to the oppression of Jews by Christianity, which is most distinct in Spain and it culminates during the reign of monarchs Isabella of Castile and Ferdinand of Aragon. Just in Spain secular power and Inquisition were connected deliberately.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novy Petr - Judaismus a krestanstvi - dejiny vzajemnych vztahu.pdfPlný text práce362,3 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-novy_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce293,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-novy_stark.pdfPosudek oponenta práce319,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novy_P.pdfPrůběh obhajoby práce323,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.