Title: Botanická studie rybníku PP Luží u Lovětína
Other Titles: Botany Study of the Pond PP Luží u Lovětína
Authors: Kocarová, Kristýna
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19156
Keywords: abundance;botanický průzkum;životní formy;životní strategie;chráněný druh;druhový soupis;Luží u Lovětína
Keywords in different language: abundance;botanical survey;life forms;life strategy;protected species;inventory table;Luží u Lovětína
Abstract: Bakalářská práce se zabývá botanickým průzkumem přírodní památky Luží u Lovětína. Zvláštní zřetel byl brán na vzácné a ohrožené druhy, pro které byla vytvořena mapa s místem výskytu a přibližným počtem a dále byla zhotovena mapa vyskytujících se biotopů. Celkem bylo nalezeno 197 rostlinných taxonů. Mezi nejčastější druhy patřily žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), svízel bahenní (Galium palustre), sítina rozkladitá (Juncus effusus), okřehek menší (Lemna minor), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) a orobinec širokolistý (Typha latifolia). Pro všechny objevené taxony byla přiřazena abundance a byly provedeny analýzy z hlediska životní strategie a životní formy. Na mapovaném území bylo nalezeno 20 ohrožených a vzácných druhů rostlin. Nejbohatší zastoupení měla např. mochna bahenní (Potentilla palustris), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) a ostřice vyvýšená (Carex elata). Nejvýznamnější a nejvzácnější dílčí lokalitou se stal horní rybník s výskytem 13 chráněných druhů.
Abstract in different language: The bachelor thesis applies a botanical survey of nature sights of Luží u Lovětína. A special respect was taken on the rare and endangered species and a map with the places of occurrence and estimated quantity has been created for them and a map of occurred biotopes as well. There have been found 197 plant taxons in total. The most common species were Alisma plantago-aquatica, Galium palustre, Juncus effusus, Lemna minor, Lysimachia thyrsiflora and Typha latifolia. For all discovered taxons has been classified quantity and some analysis were made in position of life strategy and life form. There were found 20 endangered and rare species of plants on the map area. The most appeared were for example Potentilla palustris, Lysimachia thyrsiflora and Carex elata. Horní rybník has become the most important and rarest partial area where there are 13 protected species.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KOCAROVA.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kocarova v.pdfPosudek vedoucího práce456,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kocarova o.pdfPosudek oponenta práce450,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kocarova p.pdfPrůběh obhajoby práce217,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.