Název: Translation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossary
Další názvy: Translation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossary
Autoři: Švecová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Dejmalová, Lenka
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19220
Klíčová slova: překlad;překladatelské metody;funkční styly;glosář;interiér;dekorace;design;bydlení
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translation methods;functional styles;glossary;interior;decoration;design;housing
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá překladem tří vybraných textů z oblasti bydlení a interiérových dekorací. Všechny překlady jsou doplněny komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je uveden krátký přehled základních překladatelských metod, rozdíly mezi literárním a neliterárním překladem a vymezení funkčních stylů, které se vyskytují v anglickém jazyce.Praktická část obsahuje překlady tří textů z angličtiny do češtiny. Každý překlad je doplněn komentářem, který se skládá z makroanalýzy, která se zabývá původním textem a mikroanalýzy, která komentuje cílový text a překladatelské problémy. Poté následuje glosář termínů, kde jsou uvedeny odborné termíny z výchozích textů, jejich definice a české ekvivalenty.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis deals with the translation of three selected text from the field of housing and interior decoration. All translated texts are supplemented with the commentary and glossary. The whole thesis is divided into two main parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part provides the brief overview of the theory of translation, the differences between literary and non-literary translation and the description of functional styles used in English language.The practical part contains the translation of three English texts into Czech. Each translation is supplemented with the commentary consisting of macro approach analysis dealing with the source text and micro approach analysis commenting on the target text and translation problems. Than the following glossary of terms contains terms from source texts, their definitions and Czech equivalents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Svecova Bakalarska prace.pdfPlný text práce321 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Svecova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce528,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Svecova - oponent.pdfPosudek oponenta práce524,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Svecova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce303,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.