Title: The Translation of Selected Texts Related to Inline Skating with a Commentary and Glossary
Other Titles: The Translation of Selected Texts Related to Inline Skating with a Commentary and Glossary
Authors: Valachovičová, Eliška
Advisor: Šašková, Radana
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19222
Keywords: překlady textů;teorie překladu;funkční styly;in-line bruslení;komentář;glosář
Keywords in different language: translation of texts;theory of translation;functional styles;inline skating;commentary;glossary
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných textů věnovaných in-line bruslení. Jejím cílem je vytvořit kvalitní překlad daných textů, provést analýzu každého z výchozích i cílových textů a ze specifických pojmů sestavit glosář. Teoretická část poskytuje základní znalosti z oblasti teorie překladu, pojednává o typech překladu, a rovněž o tradiční i současné teorii překladatelského postupu. V této části jsou zahrnuty také elementární informace o funkčních stylech. Praktická část obsahuje překlad tří vybraných internetových článků z anglického jazyka do českého. Překlad je doplněn o komentář, který je rozdělen na mikroanalýzu a makroanalýzu. Makroanalýza se zabývá rozborem výchozího textu, zatímco mikroanalýza zkoumá text cílový. Ke každému z textů je následně připojen glosář, kde jsou přeloženy nebo vysvětleny specifické pojmy nacházející se v příslušném textu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the translation of selected texts related to inline skating. Its aim is to create a quality translation of the given texts, to make an analysis of each source and target text and to draw up a glossary of specific terms. The theoretical part provides a fundamental knowledge of the theory of translation and discusses the translation methods along with traditional and contemporary theory of translation procedures. Basic information about functional styles is also included. In the practical part, three selected internet articles are translated from English into Czech. The translation is complemented by a commentary, which is divided into macro approach and micro approach. The macro approach analyses the source text and the micro approach examines the target text. Then a glossary is attached to each text, where the specific expressions of particular text are translated or explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce433,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Valachovicova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce488,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Valachovicova - oponent.pdfPosudek oponenta práce527,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Valachovicova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce343,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.