Title: Středopaleolitické kostěné retušéry z jeskyně La Quina (Francie): mikroskopická analýza technologických stigmat
Other Titles: The Middle Stone Age bone retouchers from the La Quina Cave, France: microscopic analysis of technological stigmata
Authors: Kašparová, Hana
Advisor: Galetová, Martina
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19233
Keywords: střední paleolit;retušér;homo neanderthalensis;kostěné nástroje;La Quina
Keywords in different language: middle paleolit;homo neanderthalensis;bone tool;retoucher;La Quina
Abstract: Diplomová práce se zabývá otázkou, zda můžeme již ve středním paleolitu předpokládat existenci skutečné kostěné industrie. Jako materiál slouží soubor středopaleolitických retušérů z lokality La Quina (Francie). Hodnocen je tvar a materiál zkoumaného souboru a pomocí mikroskopu jsou hodnoceny trasologické stopy a jejich původ. Míra komplexity nástroje je hodnocena na základě srovnání s fázemi technologického operačního řetězce (chaîne opératoire/schema technique de transformation). Diskutován je vztah kostěné industrie k vývoji kognitivního myšlení předků člověka.
Abstract in different language: Thesis deals with the assumption that the bone industry per se existed in the Middle Paleolithic. Material used in this study is the sample of Middle Paleolithic retouchers from La Quina site (France). The shape and the material of studied sample are evaluated and the traseological marks and their origin are evaluated using a microscope. The extent of tool complexity is evaluated through comparison with steps of technological operational sequence (chaîne opératoire/schema technique de transformation). The relation between bone industry and evolution of cognitive thinking of human ancestors is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana Kasparova_2014.pdfPlný text práce385,67 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kasparova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce513,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kasparova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kasparova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce508,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.