Title: Karel Čapek, varující a léčící
Other Titles: Karel Capek, warning and healing
Authors: Neužilová, Tereza
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19276
Keywords: Karel Čapek;filozofie;člověk;mezilidské vztahy;interpretace;varování;hrozba;řešení
Keywords in different language: Karel Čapek;philosophy;human;interpersonal relationships;interpretation;warnings;threats;solutions
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá Karlem Čapkem a interpretací jeho díla. Tato interpretace spočívá v nalezení nejčastějších motivů, které pro Čapka tvoří tradiční hodnoty lidského života, a v nalezení motivů varování, které tyto tradiční lidské a společenské hodnoty ohrožují. V dílech Karla Čapka se prolínají dvě linie. Jako první se výrazně objevuje linie varování před fašismem a jeho důsledky. Jako druhá se pak odkrývá linie motivů, které varují před přetechnizováním, přemechanizováním a jakýmsi "pře-vědečtěním" světa. Tyto dvě linie se vzájemně různě prolínají a oddělují, aby se posléze spojily v jednom zcela jasném a konkrétním motivu, a tím je ztráta lidskosti a tradičních hodnot. Cílem práce je zodpovědět otázku, zda Čapek ve svém díle různá nebezpečí, hrozící člověku jen předpovídal a dramatizoval, nebo zda proti nim také nabízí nějaký recept nebo přímo lék, případně definovat jaký. První kapitola zmapování primární literatury je obecnou charakteristikou vybraných děl Karla Čapka, která nám poskytuje základní orientaci. Zohlednění tematického záběru těchto děl umožní definovat konkrétní oblasti následného zkoumání. Druhá kapitola hodnoty v motivech se zaměřuje na hodnoty a tradice, jejichž analýza pomáhá lépe pochopit způsob autorova vnímání světa. Jedná se o motiv člověka a jeho života, motiv obyčejnosti, heroismu, vlastenectví a motiv poznávání skutečnosti a pravdy. Třetí kapitola Čapek varující a léčící analyzuje nebezpečí a jednotlivé hrozby, které podle Čapka vyvstávají proti člověku. Tato kapitola se také zaměřuje na to, zda Čapek kromě onoho důrazného varování nabízí také nějaké východisko či řešení exponované problematiky. Nebezpečí vidí v absolutizaci pravdy, v prosazování idejí či ideologií, ve vědecko-technickém pokroku, dehumanizaci, v masové společnosti a obecně v člověku, který ohrožuje člověka.
Abstract in different language: This Diploma Thesis deals with Karel Čapek and the interpretation of his work. This analysis is based on the discovery of the most frequent motives that form traditional values of human life according to Čapek, and the location of warning motives that put these values at risk. There are two main outlines that mingle in the writings of Karel Čapek. First, warning against fascism line, shows up substantially along with its aftermath. Second line is uncovering as full of motives that warn us against super-technologies, over-mechanizing, and the science applied excessively in the world. These two lines shed into each other mutually and separate again to join at last into one particular theme loss of humanity and its values. The aim of this Thesis is to answer the question whether Čapek predicted and dramatized the imminent danger to humans or whether he offered a remedy and gave a definition of one at the same time. The first chapter mapping of primary literature is an overall characteristics of Čapek's writings, that gives us the basic orientation. Taking thematic range of these works into consideration enables to define specific areas in subsequent research. The second chapter values in motives focuses on values and traditions whose analysis helps to understand author's perception of the world. The themes are human being and his life, ordinariness, heroism, patriotism and the motive of recognizing reality and the truth. The third chapter Čapek warning and treating explains the risk and separate threats that come out against the men according to the author. This chapter also focuses on whether Čapek offers not only a strong warning, but also some solution or way out of the high-profile issues. The risk is also seen in the generalizing of the truth, in enforcing the ideas or ideologies, in scientific and technical progress, estrangement of the people, in mass society and generally in a man himself, who threatens other people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CapekDP-Neuzilova.pdfPlný text práce595,19 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-neuzilova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce599,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-neuzilova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce333,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Neuzilova_T.pdfPrůběh obhajoby práce270,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.