Title: "Problém člověka" u Dostojevského (N. A. Berďajev a N. O. Losskij)
Other Titles: "The problem of man" by Dostoyevsky (N.A. Berdayev and N.O. Lossky)
Authors: Seidlová, Blanka
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19277
Keywords: Fedor Michajlovič Dostojevskij;problém člověka;dvojnictví;podzemní člověk;Friedrich Schelling;ruská pravoslavná církev;velké schizma;Petr I.;problém sebevraždy;široká ruská duše
Keywords in different language: Fedor Michajlovitch Dostoyevsky;problem od man;double;man from underground;Friedrich Schelling;russian orthodox church;great schism;Peter I.;problem of suicide;wide russian soul
Abstract: Předkládaná diplomová práce obsahuje analýzu tří Dostojevského děl: Dvojník, Zápisky z podzemí a Idiot. Kromě analýzy je v ní popsána osobnost autora se zaměřením na jeho charakter, osud a náboženský a filosofický názor. V práci nechybí ani charakteristika období vlády cara Petra I., období pro vývoj Ruska naprosto zásadního. Ruská pravoslavná církev neodmyslitelně patří k životu ruského lidu, část diplomové práce je proto věnována ortodoxní církvi a jejímu vlivu na duchovní vývoj v Rusku. Koncept celé práce vychází ze sekundární literatury, přičemž nejvíce jsou reflektovány studie Dostojevského díla od Berďajeva a Losského.
Abstract in different language: The presented thesis contains an analysis of three works written by Dostoevsky: The Double, Notes from Underground and The Idiot. Furthermore, it describes in the author's personality, focusing on his character, fate, and religious and philosophical views. In this work there is also characteristic of the reign of Tsar Peter I., the period of development of Russia absolutely essential. Russian Orthodox Church is inherent to the life of the Russian people, part of the thesis is therefore devoted to the Orthodox Church and its influence on spiritual development in Russia. The concept of the whole work is based on secondary literature, where most studies are reflected Dostoevsky's works from Berdayev and Lossky.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Seidlova.pdfPlný text práce552,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-seidlova_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce312,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-seidlova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce344,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Seidlova_B.pdfPrůběh obhajoby práce554,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.