Title: Stoická filosofie - žít ve shodě s přirozeností
Other Titles: Stoic Philosophy - Living in Accordance with Nature
Authors: Prokešová, Lucie
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Boháček, Kryštof
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19305
Keywords: život ve shodě s přirozeností;příroda;člověk;vývoj lidské přirozenosti;vývoj lidského rozumu;pud;rozum;ctnost;vášeň;ideál mudrce
Keywords in different language: living in harmony with nature;nature;human;development of human nature;development of human reason;instinct;reason;virtue;passion;ideal of sage
Abstract: Práce se zabývá stoickým pojetím života ve shodě s přirozeností. Jelikož je člověk součástí přírody, nemůžeme opomenout jeho spojení s celkem. Z tohoto důvodu je v první kapitole představeno propojení přírody a člověka. Následně se práce zabývá vývojem lidské přirozenosti, který vychází od prvotního pudu a dospívá ke ctnosti. Následující kapitola pojednává o překážkách v podobě vášní, které brání člověku v dosažení ctnosti. Dále jsou zmíněny hlavní druhy vášní, jako jsou bolest, strach, touha a rozkoš. V další části práce pojednává o rozdílných způsobech, kterými je možné vypořádat se s vášněmi. Poslední kapitola je věnována životu ve shodě s přirozeností a různým způsobům, kterými lze dosáhnout tohoto cíle. Závěrečná část, která uzavírá celou práci, se zabývá ideálem stoického mudrce.
Abstract in different language: The work deals with the stoic conception of life in conformity with nature. As a man is a part of nature, we cannot forget his connection with the whole. Because of this fact there is an interconnection between nature and a man, in the first chapter. Further the work deals with the development of human nature, which is coming out from the first instinct and matures to virtue. The following chapter discusses the obstacles in the form of passion, which prevents the man from achieving the virtue. There are also mentioned the main types of passions, such as pain, fear, desire and pleasure in the next part. The work discusses different ways, how to deal with passions, in next part. The last chapter is devoted to a life in conformity with the nature and the different ways how this goal can be achieved. The final part, which closes the whole thesis, deals with the ideal of the stoic sage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_ PRA_CE.pdfPlný text práce443,08 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-prokesova_kocandrle.pdfPosudek vedoucího práce534,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-prokesova_bohacek.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prokesova_L.pdfPrůběh obhajoby práce286,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.