Title: Konstantinovský obrat
Other Titles: Constantinian turnover
Authors: Sudek, Ladislav
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19307
Keywords: konstantinovský obrat;Konstantin Veliký;roviny lidské praxe;antický mravní étos;křesťanský mravní étos;státní kult;antická historiografie;křesťanská historiografie;Diocletianus;edikt milánský;pronásledování křesťanů;Eusebios
Keywords in different language: constantinian turnover;Constantine the Great;layer of human practice;antique moral ethos;christian moral ethos;state cult;antique historiography;christian historiography;Diocletian;edict of milan;persecution of christians;Eusebios
Abstract: Tématem diplomové práce je Konstantinovský obrat. Otázka prosazení se křesťanství nad ostatními kulty antického Říma není jen otázkou jedné události, ale jedná se o dlouhodobý proces. V této práci je na celou problematiku nahlíženo jako na vztah mezi křesťanstvím a antickými kulty. Za hlavní kritérium jsou brány tzv. roviny lidské praxe. V druhé části práce je popsán život Konstantina se zaměřením na události a důvody, které vedly k vydání tzv. Ediktu milánskému r.313.
Abstract in different language: The topic of this diploma is called Constantinian turnover. The question of the Christianity above the others cults of antique Rome ist not only the question of one event, but it is a long process. This diploma is looking at the problems like relationship between Christianity and antique cults. The main criterion for this diploma are layer of human practice. In the part is described life of Constantine. The main thing is, which events and reason gave the reason to releasing Edict of Milan in 313.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Konstatinovsky obrat.pdfPlný text práce443,63 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-sudek_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce333,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-sudek_kratochvil.pdfPosudek oponenta práce612,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sudek_L.pdfPrůběh obhajoby práce634,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.