Title: Spory mezi liberálním a radikálním feminismem: komparativní pohled
Other Titles: Disputes between liberal and radical feminism: comparative view
Authors: Střihavková, Michaela
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19470
Keywords: emancipace;feminismus;feministická teorie;gender;rovnoprávnost;soukromá a veřejná sféra;ženské hnutí
Keywords in different language: emancipation;feminism;feminist theory;gender;equality of rights;private and public sector;women´s movement
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na spory mezi liberálním a radikálním feminismem: komparativní metodou. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a analytické. První a druhá kapitola tvoří teoretickou část práce, která popisuje vývoj feminismu a historii feminismu, tedy období od poslední třetiny 18. stol. do 80. let 20. stol. Spory mezi liberálním a radikálním feminismem uvedené v těchto kapitolách spočívají v zařazení liberálního a radikálního feminismu do odlišných vln feminismu a v zařazení do odlišných genderově feministických teorií. Třetí a čtvrtá kapitola tvoří analytickou část bakalářské práce. Ve třetí kapitole jsou uvedeny spory obou proudů feminismu v oblastech vzdělávání, rodinného života a zaměstnání a ve čtvrté kapitole je zmíněna kritika obou proudů feminismu, která vychází od ostatních proudů feminismu a od ostatních představitelů a badatelů feminismu. Cílem práce je poskytnout souhrn teoretických a praktických projevů sporů obou feministických směrů. Poznatky této práce bude možné využít jako námět rozsáhlejší komparace při dalším studiu.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis main focus is on disputes between liberal and radical feminism by comparative method. The bachelor´s thesis is divided into two main parts theoretical and analytical. The first and second chapters of thesis are theoretical parts, that describe development and historical roots of feminism from last third 18th century to 80´s 20th century. Disputes between liberal and radical feminism describe in these chapters consist in the inclusion of liberal and radical feminism in different waves of feminism and in the inclusion in different gender feminist theories. The third and fourth chapters create analytical parts of the bachelor´s thesis. There are described the disputes of liberal and radical feminism in education, family life and employment. The criticism of feminist theory from other feminist representatives and researchers is described in fourth chapter. This bachelor´s thesis should provide theoretical and practical examples of disputes between liberal and radical feminism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce491,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Strihavkova_VED.docxPosudek vedoucího práce43,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Strihavkova_opo.docxPosudek oponenta práce32,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Strihavkova.pdfPrůběh obhajoby práce323,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.