Title: Využití interaktivní tabule při procvičování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka v pátém ročníku základní školy
Other Titles: The use of interactive whiteboards for vocabulary practice in english lessong in the fourth grade at the primary school
Authors: Mikolášová, Jana
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19652
Keywords: interaktivní tabule;interaktivní cvičení;anglický jazyk;procvičování slovní zásoby;žák čtvrté třídy
Keywords in different language: interactive whiteboards;interactive exercise;english language;vocabulary practice;pupil of the fourth grade
Abstract: Diplomová práce se zabývá přínosem interaktivních tabulí při procvičování slovní zásoby u žáků čtvrtého ročníku základní školy. Teoretická část je věnována anglickému jazyku a jeho výuce na základní škole v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a následně se zabývá žákem čtvrtého ročníku a jeho specifiky. Dále je studie zaměřena na slovní zásobu, její zavádění a procvičování a závěr této kapitoly je věnován interaktivním tabulím, jejich členění a využití. V praktické části jsou představeny metody výzkumu, které byly v šetření použity. Jedná se o experiment a dotazník, pomocí nichž byla získána data, na jejichž základě byly vyvozeny závěry výzkumu. Na konci práce jsou vyslovena pedagogická doporučení, dále jsou zmíněny faktory, které mohly šetření ovlivnit, a také jsou navrhnuty náměty k dalšímu, rozšiřujícímu výzkumu.
Abstract in different language: This thesis deals with the theme The Use of Interactive Whiteboards for Vocabulary Practice in English Lessons in the fourth Grade at the Primary School. The diploma thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part of the thesis describes the inclusion of the English language into the core curriculum and then the specific learning characteristic of young learners. The section is devoted to the vocabulary, and specifically how to explain and practise new vocabulary items. Finally this part of the thesis explains what the interactive whiteboard is and how we can use it. The practical part is based on research which inquires how the interactive whiteboard can be useful in the process of practising new vocabulary. The research used two different tools, an experiment and a questionnaire. Results of the research were analysed and evaluated in the form of graphs. The thesis provides advice for other teachers in the form of pedagogical implications and also suggests some ideas for the future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Mikolasova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mikolasova V.pdfPosudek vedoucího práce704,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mikolasova O.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mikoliasova P.pdfPrůběh obhajoby práce378 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.