Title: Loutka a její význam pro dítě v mateřské škole
Other Titles: Puppet and its importance for the child in nursery school
Authors: Zacharová, Jolana
Advisor: Honzíková, Jarmila
Referee: Mach, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19789
Keywords: loutkové divadlo;loutka;dělení loutek;dítě předškolního věku;hra;mateřská škola;práce s loutkou
Keywords in different language: marionette theatre;puppet;division of puppets;preschool-age child;game;kindergarten;work with puppet
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje historii českého loutkářství a z důvodu specifičnosti je zde zmíněna i historie plzeňského loutkářství. Ve druhé části jsou charakterizovány jednotlivé typy loutek a rozděleny podle způsobu vedení. Třetí část nahlíží na dítě předškolního věku a na jeho vztah k loutce. Čtvrtá část pojednává o práci s loutkou v mateřské škole a o jejím zařazení do třídního vzdělávacího programu, v této části jsou také uvedeny příklady praktického využití loutky při činnostech a práci s dětmi v MŠ. V závěru práce je stručné hodnocení praktického využití loutky i jejího významu pro dítě v MŠ.
Abstract in different language: The Bachelor's Thesis is devided into 4 parts.The first part describes the history of Czech puppetry and because of the specificity is also mentioned in the history of puppetry in Pilsen. In the second part are characterized by different types of puppets and distributed by way of guidance. The third part looks at the preschool-age child and his relationship to the puppet. The fourth part focuses on working with puppets at nursery school and its inclusion into the class curriculum, this section also provides examples of practical use of puppets during activities and work with children at nursery school. In the conclusion of my Thesis, I briefly evaluate the practical use of puppets and its importance for the child at nursery school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jolana Zacharova 2015.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP Zacharova.pdfPosudek vedoucího práce29,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek op Zacharova.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zacharova protokol092.pdfPrůběh obhajoby práce149,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.