Title: Tvořivost v technické výchově na ZŠ
Other Titles: Creativity in Technical Education at Primary Schools
Authors: Hnilicová, Kateřina
Advisor: Mach, Petr
Referee: Krotký, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19810
Keywords: praktické činnosti;technická výchova;technický materiál;žák;výukové metody;aktivita;samostatnost;tvořivost;rámcový vzdělávací program.
Keywords in different language: practical activities;technical education;technical material;pupil;educational methods;activity;autonomy;creativity;framework educational programme.
Abstract: Diplomová práce Tvořivost v technické výchově se zabývá podporou rozvoje tvořivosti pomocí souboru námětů. V teoretické části popisuje různá pojetí pojmu tvořivost, složkami a faktory ovlivňující tvořivost. Předkládá některé metody, kterými můžeme tvořivost podporovat, zabývá se technickou výchovou z pohledu Rámcově vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu. Praktická část je rozdělena na dvě části, první část přináší soubor námětů, které podporují a rozvíjejí tvořivost žáků, cílem druhé části je realizace a ověření námětů v podmínkách Základní školy ve Skalné, okres Cheb v předmětech Praktické činnosti, Technická výchova a Laboratorní práce. Účelem průzkumu je zjistit vhodnost námětů pro rozvoj technické tvořivosti u žáků na základní škole. Výsledky jsou analyzovány a vyhodnoceny prostřednictvím grafického znázornění a vyjádření stanovisek.
Abstract in different language: This thesis Creativity in technical education is concerned with promoting the development of creativity through a series of topics. The theoretical part describes the various concepts of concept creativity, components and factors affecting creativity. Presents some methods that can encourage creativity, dealing with technical education from the perspective of Framework educational programme, czek RVP and School education program, czek ŠVP. The practical part is divided into two parts, the first part presents a set of ideas that support and develop the creativity of students, the aim of the second part of the implementation and verification of ideas in the primary schools in Skalná, district Cheb in subjects Practical activities, Technical Education and laboratory work. The purpose of the survey is to determine the suitability of proposals for development of technical creativity among elementary school students. The results are analyzed and evaluated through graphical representations of opinions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnilicova_DP_2015.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni vp Hnilicova.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP - posudek_oponenta_Hnilicova.pdfPosudek oponenta práce74,49 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hnilicova protokol093.pdfPrůběh obhajoby práce175 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.