Title: Využití literárních textů jako didaktických materiálů ve výuce psychologie
Other Titles: Literary texts use as didaktic matters at psychology education
Authors: Fišerová, Miroslava
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1988
Keywords: literární texty;didaktický materiál;psychologie
Keywords in different language: literary texts;didactic material;psychologie
Abstract: Diplomová práce nese název Využití literárních textů jako didaktických materiálů při výuce psychologie. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní kapitole praktické části jsme blíže specifikovali pojem text a následně jeho využití v hodinách psychologie, zejména z hlediska motivace, tvořivosti, paměti, myšlení a komunikačních dovedností. V další kapitole jsme se zaměřili na výukové strategie, hlavně na metodu práce s textem a práci ve skupině. Poslední kapitola teoretické části je tvořena z ukázek literárních textů na téma emoce, konflikty a poruchy přijmu potravy. Ostatní literární texty se nacházejí v příloze. Praktickou část tvoří výsledky průzkumu realizovaného na dvou gymnáziích, kde se metodou práce s literárními texty vyučovalo. Průzkum se uskutečnil na základě dotazníkového šetření, pro které byl speciálně vytvořen dotazník zjišťující subjektivní vnímání této metody samotnými žáky. Výsledky výzkumu jsme shrnuli v závěrečné kapitole praktické části.
Abstract in different language: This thesis is entitled The Use of Literary Texts as Didactic Materials for Teaching Psychology. It is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapter of the practical part, we further specified the concept of text and its subsequent use in lesson of Psychology, particularly in terms of motivation, creativity, memory, thinking and communication skills. In the next chapter, we focused on teaching strategies, especially the method of working with the literary texts and group work. The last chapter of this part includes examples of literary texts on the subject of emotion, conflict and eating disorders. Other literary texts are located in the Annex. The practical part consists of the results of the survey conducted at two secondary schools where the method of work with literary texts was taught. The survey was carried out based on the survey for which the questionnaire was specially designed. Our aim was to find out the subjective perception of this method by pupils themselves. The research results are summarized in the final chapter of the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Fiserova.pdfPlný text práce805,03 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,35 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - oponent.pdfPosudek oponenta práce250,98 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.