Název: Využití literárních textů jako didaktických materiálů ve výuce psychologie
Další názvy: Literary texts use as didaktic matters at psychology education
Autoři: Fišerová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1988
Klíčová slova: literární texty;didaktický materiál;psychologie
Klíčová slova v dalším jazyce: literary texts;didactic material;psychologie
Abstrakt: Diplomová práce nese název Využití literárních textů jako didaktických materiálů při výuce psychologie. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní kapitole praktické části jsme blíže specifikovali pojem text a následně jeho využití v hodinách psychologie, zejména z hlediska motivace, tvořivosti, paměti, myšlení a komunikačních dovedností. V další kapitole jsme se zaměřili na výukové strategie, hlavně na metodu práce s textem a práci ve skupině. Poslední kapitola teoretické části je tvořena z ukázek literárních textů na téma emoce, konflikty a poruchy přijmu potravy. Ostatní literární texty se nacházejí v příloze. Praktickou část tvoří výsledky průzkumu realizovaného na dvou gymnáziích, kde se metodou práce s literárními texty vyučovalo. Průzkum se uskutečnil na základě dotazníkového šetření, pro které byl speciálně vytvořen dotazník zjišťující subjektivní vnímání této metody samotnými žáky. Výsledky výzkumu jsme shrnuli v závěrečné kapitole praktické části.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is entitled The Use of Literary Texts as Didactic Materials for Teaching Psychology. It is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapter of the practical part, we further specified the concept of text and its subsequent use in lesson of Psychology, particularly in terms of motivation, creativity, memory, thinking and communication skills. In the next chapter, we focused on teaching strategies, especially the method of working with the literary texts and group work. The last chapter of this part includes examples of literary texts on the subject of emotion, conflict and eating disorders. Other literary texts are located in the Annex. The practical part consists of the results of the survey conducted at two secondary schools where the method of work with literary texts was taught. The survey was carried out based on the survey for which the questionnaire was specially designed. Our aim was to find out the subjective perception of this method by pupils themselves. The research results are summarized in the final chapter of the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Fiserova.pdfPlný text práce805,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova - oponent.pdfPosudek oponenta práce250,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.