Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠámalová, Kateřina
dc.contributor.authorFremrová, Michaela
dc.contributor.refereeNovotná, Lenka
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:27Z-
dc.date.available2013-12-20cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:27Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier60229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19896
dc.description.abstractTato diplomová práce s názvem Symptomy a terapie ADHD u dětí mladšího školního věku se zabývá problematikou ADHD u dětí na prvním stupni základní školy. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce se nejdříve věnujeme vymezení samotného období mladšího školního věku z pohledu vývojové psychologie. Další kapitoly popisují vývoj užívané terminologie, definici pojmu ADHD a příčiny vzniku této poruchy. Práce vymezuje nejprve základní symptomy ADHD, které jsou u těchto jedinců typické pro většinu vývojových období, poté jsou však doplněny o specifické projevy poruchy v období mladšího školního věku. V práci není opomenut ani pohled na diagnostiku tohoto syndromu a na legislativní opatření při vzdělávání jedinců s ADHD. Teoretickou část uzavírají základní terapeutické přístupy, kterými lze projevy ADHD mírnit. Jsou rozděleny do tří hlavních pilířů rodinné a pedagogické vedení, psychoterapie a farmakoterapie. Praktická část práce se skládá z pěti případových studií, ve kterých můžeme sledovat jedincův vývoj a individuální rozdíly v projevech jednotlivých dětí. Kazuistiky se zaměřují na způsob práce s hyperaktivními dětmi, dodržování zásad přístupu k těmto dětem a také na to, zda u dítěte vlivem zvolené terapie došlo k nějakému zlepšení.cs
dc.format94 s. (201 665 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadhdcs
dc.subjectnepozornostcs
dc.subjecthyperaktivitacs
dc.subjectsyndromcs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectetiologiecs
dc.subjectsymptomycs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectlegislativní opatřenícs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectterapiecs
dc.subjectpřípadové studiecs
dc.titleSymptomy a terapie ADHD u dětí mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeSymptoms and Therapy of ADHD in Children of Primary School Ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis titled Symptoms and Therapy of ADHD in Children of Primary School Age deals with the ADHD problems of children at the first grade of primary school. The work is divided into two main parts, namely the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the primary school age from the evolutionary psychological perspective. The following chapters describe terminology used in this area, definition of ADHD and its causes. At first, the general symptoms of ADHD are described, then we focus on the specific symptoms for the period of the primary school age. The work also describes the diagnostics of the ADHD syndrome and the legislative measures in the education of children with this syndrome. The theoretical part is concluded with the basic therapeutic approaches for reducing manifestations of ADHD which are divided into three main groups family and pedagogical guidance, psychotherapy and pharmacotherapy. The practical part consists of five case studies in which we can observe the evolution and the individual differences in manifestations of each child. Case studies are oriented on the work with hyperactive children, the principles of access to these children and whether the chosen therapy brought any improvement.en
dc.subject.translatedadhden
dc.subject.translatedinattentionen
dc.subject.translatedhyperactivityen
dc.subject.translatedsyndromeen
dc.subject.translateddisorderen
dc.subject.translatedprimary school ageen
dc.subject.translatedetiologyen
dc.subject.translatedsymptomsen
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedlegislative measuresen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedtherapyen
dc.subject.translatedcase studiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Fremrova Michaela.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fremrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce335,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fremrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fremrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.