Název: Vliv metod osobnostně sociálního rozvoje na efektivitu učení žáka střední školy
Další názvy: The influence of personal-social-progress methods to the effectiveness of high school scholar's learning
Autoři: Štěpánková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1998
Klíčová slova: osobnostně sociální rozvoj;učení;vyučovací metody;efektivita;psychologie;pedagogika
Klíčová slova v dalším jazyce: personal-social-progress;learning;teaching methods;effectiveness;psychology;pedagogy
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce nese název ?Vliv metod osobnostně sociálního rozvoje na efektivitu učení žáků střední školy?. Tato práce je tvořena dvěma základními částmi ? částí teoretickou a částí praktickou. V první podkapitole teoretické části diplomové práce se zabýváme obecnou charakteristikou osobnostně sociálního rozvoje a jeho cílových standardů a témat. Druhá podkapitola pojednává o problematice učení ? o učení, o druzích učení, zákonech učení a zásadách podporujících zvyšování jeho efektivity. V centru pozornosti závěrečné sekce teoretické části diplomové práce stojí problematika metodologie osobnostně sociálního rozvoje a možnosti aplikace osobnostně sociálního rozvoje v prostředí střední školy. V rámci praktické části diplomové práce čtenářům přibližujeme metodologický postup námi realizovaného výzkumného šetření, které se uskutečnilo na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni. Součástí této kapitoly je i statistické vyhodnocení údajů získaných na základě škálového dotazníku. Shrnutí získaných výsledků připojujeme v závěru praktické části.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis name is "The influence of personal-social-progress methods to the effectiveness of high school scholar's learning". This thesis is composed from two fundamental parts - the theoretical part and the practical part. The first chapter of the theoretical part of the thesis deals with characteristics of the personal-social progress and it's target standards and themes. The second chapter deals with the issues of learning - learning itself, types of learning, learning principles and rules supporting its efficiency. The main point of the final section of the theoretical part of the diploma thesis are the issues of methodology of the personality-social development and its real application in the terms of high school. Within the scope of the practical part of the thesis, we introduce readers with implemented methodological procedure, which was performed in Sport and Business high school in Pilsen (Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni). Part of this chapter is also the statistical evaluation of data acquired on base of scaled questionnaire. The summary of results is incorporated in the conclusion of the practical part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Kavalirova.pdfPlný text práce7,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kavalirova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kavalirova - oponent.pdfPosudek oponenta práce325,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kavalirova - Stepankova - prubej obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.