Title: Vliv metod osobnostně sociálního rozvoje na efektivitu učení žáka střední školy
Other Titles: The influence of personal-social-progress methods to the effectiveness of high school scholar's learning
Authors: Štěpánková, Jana
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1998
Keywords: osobnostně sociální rozvoj;učení;vyučovací metody;efektivita;psychologie;pedagogika
Keywords in different language: personal-social-progress;learning;teaching methods;effectiveness;psychology;pedagogy
Abstract: Předkládaná diplomová práce nese název ?Vliv metod osobnostně sociálního rozvoje na efektivitu učení žáků střední školy?. Tato práce je tvořena dvěma základními částmi ? částí teoretickou a částí praktickou. V první podkapitole teoretické části diplomové práce se zabýváme obecnou charakteristikou osobnostně sociálního rozvoje a jeho cílových standardů a témat. Druhá podkapitola pojednává o problematice učení ? o učení, o druzích učení, zákonech učení a zásadách podporujících zvyšování jeho efektivity. V centru pozornosti závěrečné sekce teoretické části diplomové práce stojí problematika metodologie osobnostně sociálního rozvoje a možnosti aplikace osobnostně sociálního rozvoje v prostředí střední školy. V rámci praktické části diplomové práce čtenářům přibližujeme metodologický postup námi realizovaného výzkumného šetření, které se uskutečnilo na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni. Součástí této kapitoly je i statistické vyhodnocení údajů získaných na základě škálového dotazníku. Shrnutí získaných výsledků připojujeme v závěru praktické části.
Abstract in different language: The diploma thesis name is "The influence of personal-social-progress methods to the effectiveness of high school scholar's learning". This thesis is composed from two fundamental parts - the theoretical part and the practical part. The first chapter of the theoretical part of the thesis deals with characteristics of the personal-social progress and it's target standards and themes. The second chapter deals with the issues of learning - learning itself, types of learning, learning principles and rules supporting its efficiency. The main point of the final section of the theoretical part of the diploma thesis are the issues of methodology of the personality-social development and its real application in the terms of high school. Within the scope of the practical part of the thesis, we introduce readers with implemented methodological procedure, which was performed in Sport and Business high school in Pilsen (Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni). Part of this chapter is also the statistical evaluation of data acquired on base of scaled questionnaire. The summary of results is incorporated in the conclusion of the practical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kavalirova.pdfPlný text práce7,41 MBAdobe PDFView/Open
Kavalirova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,11 kBAdobe PDFView/Open
Kavalirova - oponent.pdfPosudek oponenta práce325,47 kBAdobe PDFView/Open
Kavalirova - Stepankova - prubej obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.