Název: Využití projektivních technik v pedagogické praxi
Další názvy: The use of the projective methods in the educational process
Autoři: Lhotková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2006
Klíčová slova: učitel;klíčové kompetence;kompetence učitele;diagnostické kompetence;diagnostická činnost ve školní praxi;pedagogická diagnostika;pedagogicko-psychologická diagnostika;oblasti pedagogické diagnostiky;projektivní metody
Klíčová slova v dalším jazyce: teycher;key competencies;teacher's competences;diagnostic competences;diagnostic operation for school use;educational diagnostic;educational-psychological diagnostic;sphere of pedagogic diagnostic;projective methods
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím projektivních technik v pedagogické praxi. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy a souvislosti týkající se pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky. Důraz je kladen především na oblast projektivních technik a jejich využití v rukách učitele. Projektivní techniky nejsou častou technikou, kterou učitel v rámci vyučovacího procesu používá, proto se práce zabývá i možnostmi využití těchto nástrojů v diagnostice probíhající během vyučovacího procesu. Praktická, výzkumná část práce je zaměřena na zmapování schopností a potenciálu učitelů techniky používat. Získané výsledky byly následně kategoricky vyhodnoceny a graficky zpracovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This disertation labour is considered to the aplication of projective methods in educational profession. Theoretical part of this labour describes the basic terms and associations related to the educational and the educational-psychological diagnosis. Emphasis is focused firstly on the area of projective methods and its use at the profession of teacher. The fact, that projective methods are not common method which teachers usally aply, is the reason, why is this labor focused on the possibilities of the use of this appliance in educational process. Practical part is focused on the mapping the ability and potential of use of these projective methods. Acquired results were analysed and graphically interpeted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lhotkova Tereza.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lhotkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lhotkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lhotkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.