Title: Souběh trestných činů a jeho trestání
Other Titles: Concurrence of criminal offenses and punishment
Authors: Sýkorová, Andrea
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Chmelík, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20120
Keywords: souběh trestných činů;pluralitní trestná činnost;recidiva;skutek;úhrnný trest;souhrnný trest
Keywords in different language: concurrence of criminal offenses;plural punishable activities;relapse;deed;total punishment;summary punishment
Abstract: Cílem této diplomové práce je objasnění pojmu souběhu trestných činů, jak je posuzován z hlediska právní teorie a praxe. Nejprve je nastíněná historie vývoje formy trestné činnosti (nebo jen souběhu), dále je tento pojem vymezen s ohledem na další formy pluralitní trestné činnosti, jako je recidiva a nepravá recidiva. Následuje vymezení pojmu skutku a rozdělení souběhu, případy zdánlivého souběhu a účinky pravého souběhu. Poté je důležitou kapitola o trestání souběhu trestných činů podle zásad a to dvěma formami trestu- úhrnným a souhrnným. Nakonec je zmíněno porovnání české a slovenské právní úpravy.
Abstract in different language: The goal of this dissertation is to clarify term concurrence of criminal offenses, according to point of view of law theory and law practice. At first is outlined history of development of the form of that criminal activity and then is this term defined with consideration on different forms of plural punishable activities like relapse and fake relapse. Definition of term deed, separation of term concurrence, cases of apparent concurrence and effects of real concurrence follows. Chapter about punishment of concurrence of criminal offenses according to two kinds of rules is very important, too. A comparison of Czech and Slovak criminal law adjustment is mentioned at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Andrea Sykorova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sykorova_Andrea_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Sykorova_Andrea_oponent_Chmelik.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sykorova_Andrea_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce703,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.