Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Sýkora, Jan
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20129
Keywords: opravné prostředky;historie obnovy řízení;obnova řízení;obnova řízení dle slovenského trestního řádu;de lege ferenda;základní zásady v opravném řízení;důvody pro obnovu řízení;oprávněné subjekty k podání návrhu na obnovu řízení;řízení o návrhu na povolení obnovy řízení
Keywords in different language: remedies;history retrial retrial recovery proceedings under slovak criminal procedure code;de lege ferenda;basic principles in the appeal proceedings;the reason for retrial qualified entities to file a petition for retrial proceedings on a petition for a new trial
Abstract: Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout některá pravomocná rozhodnutí, jimiž skončilo trestní stíhání. Jeho smyslem je odstranění nedostatků ve skutkových zjištěních, ke kterým došlo proto, že v původním řízení nebyly známy všechny rozhodné skutečnosti a důkazy, přičemž tyto chybějící skutečnosti a důkazy pro spravedlivé posouzení věci vyšly najevo až po tom, co původní rozhodnutí nabylo právní moci.
Abstract in different language: Recovery management is an extraordinary remedy , which can invade any final decisions , which resulted in prosecution . Its purpose is to eliminate shortcomings in the findings of fact, which occurred because the main proceedings were not aware of all the relevant facts and evidence and those missing facts and evidence for a fair assessment of the case came to light after the initial decision became final .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Sykora, Diplomova prace - Obnova rizeni.pdfPlný text práce623,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sykora_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce58,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sykora_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce114,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sykora_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.