Title: Zmapování proudového pole kapaliny proudící v trubici pomocí laserové anenometrie (metodou PIV)
Other Titles: Mapping of fluid flow field in the tube by the laser anemometry (PIV method)
Authors: Klavík, Petr
Advisor: Jůza, Zdeněk
Referee: Ratkovská, Katarína
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20215
Keywords: metoda PIV;anemometrie;rychlostní pole;Reynoldsovo číslo;experiment;objemový průtok;rychlostní profil;CFD
Keywords in different language: PIV method;anemometry;velocity field;Reynolds number;experiment;volume flow;velocity profile;CFD
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zmapováním proudového pole kapaliny proudící v trubici pomocí laserové anemometrie. Nejprve teoreticky popisuje systém metody PIV, a následně se zabývá návrhem, výrobou a sestavením samotného experimentálního zařízení. Závěrem celé práce je hodnocení a porovnání výsledků, zjištěných měřením, s numerickou simulací. Předpokladem celé práce byla využitelnost daných poznatků v praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with mapping of the fluid flow field in the tube using the laser anemometry. This thesis first theoretically describes the PIV method system, and consequently it deals with the design, development and assembly of the experimental device. The conclusion of this thesis is the evaluation and comparison of the results detected by measuring with the numerical simulation. The assumption of the whole thesis was to efficiently apply the given knowledge in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr_Klavik.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP Klavik - 2015.pdfPosudek vedoucího práce35,88 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek BP Klavik - 2015.pdfPosudek oponenta práce60,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP Klavik - 2015.pdfPrůběh obhajoby práce20,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.