Title: Uplatňování znalostního managementu v průmyslových podnicích
Other Titles: The application of knowledge management in enterprises
Authors: Davídek, Libor
Advisor: Horejc, Jan
Referee: Rejcha, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20341
Keywords: znalost;informace;znalostní management;intelektuální kapitál;sdílení;analýza znalostí;zavádění znalostního managementu.
Keywords in different language: knowledge;information;knowledge management;intellectual capital;sharing;analysis of knowledge;implementation of knowledge management.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou znalostního managementu a jeho zaváděním do podniku Lincoln CZ, s.r.o. Teoretická část je věnována představení problematiky znalostního managementu a zavedení základních pojmů. V praktické části je provedena analýza současné situace podniku a za pomoci postupů metodiky KM-Beat_It navržen model znalostního managementu s posouzením teoretických i praktických přínosů navržených změn.
Abstract in different language: This thesis deals with the subject of knowledge management and its implementation into the company Lincoln CZ, s.r.o. The theoretical part is devoted to introduce the subject of knowledge management and the introduction of basic concepts. In the practical part is an analysis of the current situation of the company and by using procedures from methodology KM-Beat_It there was designed a model of knowledge management with an assessment of theoretical and practical benefits of the proposed changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Davidek_2015.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Davidek.PDFPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni_posudek_Davidek.PDFPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_DP_Davidek.PDFPrůběh obhajoby práce634,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.