Název: Taneční průprava pro začátečníky a mírně pokročilé v tanečním sportu
Další názvy: Dance preparation for beginners and lower intermediate in dance sport
Autoři: Tegiová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2042
Klíčová slova: taneční průprava;taneční sport;začátečníci a mírně pokročilí
Klíčová slova v dalším jazyce: dance preparation;dance sport;beginners and lower intermediate
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na taneční průpravu pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci tanečního sportu. Bakalářská práce je specializovaná na taneční průpravu pro tance latinsko-americké. Cílem práce bylo vytvořit metodický materiál s průpravnými cvičeními pro kategorii začátečníků a mírně pokročilých v latinsko-amerických tancích. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vysvětlení klíčových slov (taneční průprava, taneční sport, začátečníci a mírně pokročilí) a základní teoretické poznatky z každé kategorie taneční průpravy. Praktická část obsahuje jednotlivá cvičení na rozvoj koordinačních cvičení, kam řadíme průpravu rytmickou, pohybovou, gymnastickou, průpravu pro lepší orientaci v prostoru, na rozvoj kompenzačních cvičení v tanečním sportu a popisuje správné držení těla v tanečním sportu. Dále se můžeme dočíst o emočních prožitcích v tanečním sportu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is mainly focused on dance training for beginners and intermediates in the dance sport. The work is specialized on dance training for Latin-American dances. The main purpose of this text is to create methodical material with training exercises for beginners and intermadiates in Latin-American dances. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains explanation of keywords (dance training, dance sport, beginners and intermediates) and basic theoretical knowledge of each category of dance training. The practical part contains various exercises, which are specialized on development of co-ordination skills, including training rhythm, motion, gymnastics, training for better orientation in space, development of compensatory exercises in dance and describes the correct posture in dance sport. There is also information about emotional experiences of dance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Hana Tegiova.pdfPlný text práce933,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TEGIOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,86 MBTIFFZobrazit/otevřít
TEGIOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,01 MBTIFFZobrazit/otevřít
TEGIOVA.tifPrůběh obhajoby práce1,85 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.