Title: Taneční průprava pro začátečníky a mírně pokročilé v tanečním sportu
Other Titles: Dance preparation for beginners and lower intermediate in dance sport
Authors: Tegiová, Hana
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2042
Keywords: taneční průprava;taneční sport;začátečníci a mírně pokročilí
Keywords in different language: dance preparation;dance sport;beginners and lower intermediate
Abstract: Tato práce je zaměřená na taneční průpravu pro začátečníky a mírně pokročilé v rámci tanečního sportu. Bakalářská práce je specializovaná na taneční průpravu pro tance latinsko-americké. Cílem práce bylo vytvořit metodický materiál s průpravnými cvičeními pro kategorii začátečníků a mírně pokročilých v latinsko-amerických tancích. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vysvětlení klíčových slov (taneční průprava, taneční sport, začátečníci a mírně pokročilí) a základní teoretické poznatky z každé kategorie taneční průpravy. Praktická část obsahuje jednotlivá cvičení na rozvoj koordinačních cvičení, kam řadíme průpravu rytmickou, pohybovou, gymnastickou, průpravu pro lepší orientaci v prostoru, na rozvoj kompenzačních cvičení v tanečním sportu a popisuje správné držení těla v tanečním sportu. Dále se můžeme dočíst o emočních prožitcích v tanečním sportu.
Abstract in different language: This thesis is mainly focused on dance training for beginners and intermediates in the dance sport. The work is specialized on dance training for Latin-American dances. The main purpose of this text is to create methodical material with training exercises for beginners and intermadiates in Latin-American dances. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains explanation of keywords (dance training, dance sport, beginners and intermediates) and basic theoretical knowledge of each category of dance training. The practical part contains various exercises, which are specialized on development of co-ordination skills, including training rhythm, motion, gymnastics, training for better orientation in space, development of compensatory exercises in dance and describes the correct posture in dance sport. There is also information about emotional experiences of dance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Hana Tegiova.pdfPlný text práce933,22 kBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,86 MBTIFFView/Open
TEGIOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,01 MBTIFFView/Open
TEGIOVA.tifPrůběh obhajoby práce1,85 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.