Title: Integrace handicapovaného dítěte v předškolním zařízení
Other Titles: Integration of the handicapped child in the preschool institution
Authors: Chrástová, Ivana
Advisor: Slowík, Josef
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20432
Keywords: tělesné postižení;integrace;vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;předškolní vzdělávání;dětská mozková obrna
Keywords in different language: physical disability;integration;education of pupils with special educational needs;preschool education;cerebral palsy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá integrací dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním zařízení. Teoretická část má 4 části. První část je věnována tělesnému postižení, anglické i české terminologii s ním spojené, specifikům osob s tělesným postižením, stigmatu a rodinám s tělesně postiženým dítětem. Druhá část je zaměřena na integraci, její podmínky, výhody a nevýhody. Třetí oddíl pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, předškolním vzdělávání, rámcovém vzdělávacím programu, individuálním vzdělávacím plánu a rané péči. Poslední oddíl je věnován dětské mozkové obrně. Uvádí příčiny, formy, diagnostiku a možnosti léčby tohoto tělesného postižení. V praktické části jsou uvedeny informace o provedeném kvalitativním výzkumu a prezentovány zjištěné výsledky.
Abstract in different language: Summary: My bachelor thesis deals with integration of children with cerebral palsy in preschool institution. The theoretical part consists of 4 parts. The first part is devoted to physical disability, English and Czech terminology associated with it, the specifics of persons with disabilities, stigma and families with a physically handicapped child. The second part focuses on the integration, its conditions, advantages and disadvantages. The third section deals with the education of pupils with special educational needs, preschool education, general curriculum, individual education plan and early intervention. The last section is devoted to the cerebral palsy. It specifies the causes, forms, diagnosis and treatment options of this disability. The practical section provides information on qualitative research and presents the obtained results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Chrastova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce87,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Chrastova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce128,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Chrastova.pdfPrůběh obhajoby práce91,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.