Title: Pohybová intervence u dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektra
Other Titles: Physical intervention school age children with autistic spectrum disorder
Authors: Hemzáčková, Petra
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2063
Keywords: autismus;pohybová intervence;mladší školní věk;hrubá motorika
Keywords in different language: autism;physical intervetionn;school age;gross motor skills
Abstract: Bakalářská práce se zabývala problematikou pohybové intervence dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektra. Cílem mé bakalářské práce bylo najít a ověřit vhodné intervenční přístupy z hlediska pohybové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra. Tento cíl se nám podařilo částečně splnit, jelikož projekt dále pokračuje. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou část. Jednotlivé kapitoly jsou shrnuty shrnu v kapitole resumé. Předmětem našeho snažení, najít a ověřit vhodné intervenční přístupy, byly děti mladšího školního věku z občanského sdružení PROCIT.
Abstract in different language: This Bachelor´s degrese dealt with the issue of physical intervention school age children with autism spectrum disorder. The aim of my Bachelor´s degrese was to find and verify appropriate intervention approaches in terms of physical activity for children with autism spectrum disorder. This goal, we managed to partially fulfill, since the project continues. The Bachelor´s degrese is divided into theoretical and practical part. Each chapter is summarized in chapter summarize resume. The object of our efforts to find and check the appropriate intervention approaches, the school children of the civic association Feel
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petra Hemz-BP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
HEMZACKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce115,45 kBAdobe PDFView/Open
HEMZACKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce208,37 kBAdobe PDFView/Open
HEMZACKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce28,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.