Title: Embedded systémy a netradiční způsoby interakce s uživatelem
Other Titles: Embedded platform for didactical aids development
Authors: Čermák, Karel
Referee: Hána, Karel
Šebesta, Jiří
Čepička, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20656
Keywords: embedded;pomůcky;specifické poruchy učení;didaktika;předškolní věk;děti;předmatematické představy;dílčí deficity funkcí;psychika;motorika;avr;xmega;rfm12b;mma7455;reed muller;komunikace;spi;i2c;usb;dálkové ovládání
Keywords in different language: embedded;teaching aids;specific learning disabilities;didactics;preschool-age;children;pre-mathematical imagination;partial functions disorders;avr;xmega;rfm12;mma7455;reed muller;communication;spi;i2c;usb;remote
Abstract: Práce se zabývá návrhem embedded platformy pro vývoj didaktických pomůcek. Základní platforma byla vytvořena s přihlédnutím k potřebám speciálních pedagogů v oblasti specifických poruch učení. Na jejím základě lze odvozovat konkrétní didaktické pomůcky, jejichž cílem je potlačovat dílčí deficity funkcí a tím předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd.). K základní platformě byla vytvořena metodika, jak postupovat při odvozování konkrétní pomůcky a na dvou příkladech je tato metodika podrobněji vysvětlena. Jedna z pomůcek byla realizována a její přínos byl verifikován pomocí experimentálního šetření. Tento proces je v práci rovněž popsán. Součástí práce je i pedagogické minimum, které se vztahuje k vzniklé pomůcce. První kapitola se zabývá rámcovým tématem práce, a to embedded systémy. Následuje rozbor platforem pro vývoj pomůcek. V druhé kapitole je uvedeno pedagogické minimum z oblasti rozvoje předmatematických představ u dětí předškolního věku. Třetí kapitola popisuje návrh základní embedded platformy a to jak hardware, tak software. Ve čtvrté kapitole je popsána metodika odvozování pomůcek a na dvou konkrétních příkladech je tato metodika podrobněji ukázána. Pátá kapitola popisuje verifikaci pomůcky na základě experimentálního šetření. Poslední kapitola shrnuje celou práci, diskutuje splnění cílů a popisuje budoucí vývoj.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of embedded platform for didactical aids development. The design was focused for special pedagogues needs in field of specific learning disabilities. On its base, the concrete didactical aids could be derived and they aim to reduce the specific learning disabilities (dyslexia, dysgraphia, etc.). With the platform, it was also made a methodology how to derive a concrete aid. This methodology was explained on two aids examples and described more in detail. One of the aids was build and its contribution to praxis was verified by the experimental research. This research is also included in this work. The pedagogical minimum that was focused on the created aid is also a part of this work. First chapter deals with the general topic of the work embedded systems. In this part the analysis of the platforms for developing of aids is described. In the second part the pedagogical minimum in field of pre-mathematical imagination for preschool-age children is expanded. Third part deals with the design of basic embedded platform; both hardware and software were described. Fourth chapter describes the methodology of aid development. In this chapter there were two concrete aids described more in detail. The fifth chapter describes the experimental research. Last part summaries the thesis, discusses goals of the work and presents the future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cermakk_2014.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-cermak publ.pdfPosudek vedoucího práce736,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-cermak opon.pdfPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-cermak zapis.pdfPrůběh obhajoby práce649,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.