Title: Analytické metody evoluční dynamiky
Other Titles: Analytical methods of evolutionary dynamics
Authors: Majdišová, Zuzana
Advisor: Stehlík, Petr
Referee: Benedikt, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2086
Keywords: víceúrovňový výběr;Vězňovo dilema;evoluční dynamika;replikátorová rovnice;evolučně stabilní strategie;stabilita;numerické simulace
Keywords in different language: multilevel selection;Prisoner's Dilemma;evolutionary dynamics;replicator equation;evolutionary stable strategy;stability;numerical simulation
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou matematických modelů evoluční dynamiky, které popisují populaci víceúrovňového výběru a jeho modifikací. Naším cílem je potvrdit výsledky numerických simulací pomocí analytických metod. Zaměříme se proto na formulaci těchto modelů populace pomocí diferenciálních rovnic a vyřešíme otázky pevných bodů a stability těchto nelineárních dynamických systémů. Celý víceúrovňový výběr lze popsat pomocí mikroskopického a makroskopického modelu. Zjistili jsme, že mikroskopický model, který popisuje výběr uvnitř skupiny, upřednostňuje nespolupracující jedince. Makroskopický model, který popisuje výběr na úrovni skupin, naopak upřednostňuje spolupráci. V poslední části jsou dynamické systémy doplněny o výsledky experimentů provedených pomocí numerických simulací, které nám umožnili určit jemnější detaily ve vývoji populace.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the analysis of the mathematical models of the evolutionary dynamics which describe the population of the multilevel selection and its modifications. Our aim is to confirm the results of numerical simulations using analytical methods. Therefore, we focus on the formulation of these population models using differential equations and we evaluate matter of the fixed points and the stability of these non-linear dynamic systems. We use the microscopic model and the macroscopic model to describe the entire multilevel selection. We found that the microscopic model which describe lower level selection within a group, favors defectors. The macroscopic model which describe higher level selection between groups, favors cooperators. Finally, dynamic systems are supplemented by numerical simulations which allow us to determine finer details of population evolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analyticke_metody_evolucni_dynamiky.pdfPlný text práce12,19 MBAdobe PDFView/Open
PV_majdisova.pdfPosudek vedoucího práce111,62 kBAdobe PDFView/Open
PO_majdisova.pdfPosudek oponenta práce97,41 kBAdobe PDFView/Open
P_majdisova.pdfPrůběh obhajoby práce28,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.