Title: Finanční analýza konkrétního podniku
Other Titles: Financial analysis specific company
Authors: Hrubá, Eliška
Advisor: Hrdý, Milan
Referee: Mádlová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2107
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele;čistý pracovní kapitál;DuPontova analýza;Index IN01
Keywords in different language: financial analysis;ratio indicators;net working capital;DuPont analysis;Index IN01
Abstract: Tématem bakalářské práce je finanční analýza konkrétní společnosti, jejíž cílem bylo zjistit finanční situaci podniku. Práce byla rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. V teoretické části jsou popsány nejzákladnější charakteristiky finanční analýzy, její metody, poměrové ukazatele a jejich využití pro komplexní zhodnocení podniku. V praktické části byla provedena finanční analýza na základě ročních účetních výkazů za čtyři po sobě jdoucí období. Pomocí horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, základních poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů. V závěru práce je vyhodnocení výsledků finanční analýzy a některá doporučení pro zlepšení finanční situace.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is in financial analysis specific company. The aim of this thesis is to evaluate the financial situation of the company. This thesis was divided in to two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part is described the most basic characteristic of financial analysis, it's method, ratio indicators and their implements for complex evaluation of the company. In the practical part was implemented financial statements for four subsequent periods. On the basis of horizontal and vertical analysis of financial statements basic ratio indicators, value and bankruptcy models. In the conclusion of the thesis is an evaluation of results from financial analysis and some recommendations for improvement of development of financial situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Plzen 2012Financni analyza konkretniho podniku ELIT.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci BP Hruba.PDFPosudek vedoucího práce494,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent BP Hruba.PDFPosudek oponenta práce578,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP Hruba.PDFPrůběh obhajoby práce178,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.