Title: Iso-surface extraction from time-varying data: technical report no. DCSE/TR-2007-06
Authors: Petrík, Slavomír
Issue Date: 2007
Publisher: University of West Bohemia in Pilsen
Document type: zpráva
report
URI: http://www.kiv.zcu.cz/publications/
http://hdl.handle.net/11025/21586
Keywords: iso-povrchy;extrakce;skalární pole;časově proměnná síť
Keywords in different language: iso-surfaces;extraction;scalar field;time-varying mesh
Abstract: Tato práce se zabývá extrakcí iso-ploch ze skalárních datových množin obsahujících časově proměnnou síť. Taková data pocházejí například z numerických simulací proudění kapalin. Nedostatek zobrazovacíhc metod umožňujících práci s časově proměnnými sítěmi způsobil, že v existujících aplikacích bylo s každým časovým krokem zacházeno jako se samostatnou datovou množinou. Tato práce popisuje existující metody extrakce iso-ploch z časových proměnných skalárních dat se statickou sítí a poskytuje úvod do problematiky časově proměnných sítí. Rovněž je popsán úvodní výzkum v této oblasti a náš koncep dopočítávání konektivy mezi vrcholy sítí v sousedních časových hladinách.
Abstract in different language: This work is focused on the iso-surfaces extraction from sca lar data sets with dynamic simulation mesh. Such data sets usually originate from Computational Fluid Dynamic (CFD) simulations, where moving boundaries of a simulation domain force a simulation mesh to change itself with each discrete time step. Up to now, each time step has been treated as a stand-alone entit y, because of lack of the methods capturing spatial and temporal coherency in data sets of such nature. The work covers the existing techniques for iso-surfaces extraction from time- varying scalar data sets with static mesh and provides an int roduction to the problematic of dynamic meshes and an overview of the initial research done. Finally our concept of handling data sets with time-varying meshes is described.
Rights: © University of West Bohemia in Pilsen
Appears in Collections:Zprávy / Reports (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrik.pdfPlný text1,62 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.