Title: Význam personálního plánování v organizaci
Other Titles: The Importance of the personnel Planning at an Organization
Authors: Ošmyková, Martina
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2192
Keywords: personální plánování;Armáda České republiky;24. základna dopravního letectva vojáci z povolání;občanský zaměstnanec;SWOT analýza
Keywords in different language: personnel planning;Armed forces of the Czech republic;24th air transport base;professional soldiers;civilian employee;SWOT analysis
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z odborné literatury. Pozornost je věnována personální politice, personální strategii a personálnímu plánování. Zde jsou uvedeny jednotlivé oblasti a činnosti personálního plánování a vymezeny druhy personálních plánů. Dále je zde popsán proces získávání, výběru a přijímání pracovníků. Část praktická obsahuje charakteristiku Armády ČR a následně se zaměřuje na konkrétní vojenský útvar - 24. základnu dopravního letectva. Tato část obsahuje i SWOT analýzu, pomocí které byly identifikovány silné a slabé stránky základny. Na základě zjištěných slabých stránek jsou navržena opatření pro jejich odstranění.
Abstract in different language: The bachelor degree thesis is subdivided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part summarizes knowledge gathered from special literature. Attention is paid to personnel policy, strategy, and planning. This part details individual areas and activities pertaining to personnel planning and specifies types of personnel plans. Furthermore, the process of personnel recruitment, selection and hiring is described here. The practical part characterizes the Armed Forces of the Czech Republic and, subsequently, turns attention to a specific unit, i.e. 24th Air Transport Base. This part also includes the SWOT analysis as an instrument for identifying the unit?s strengths and weaknesses on the basis of which corrective measures are drafted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina Osmykova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Osmykova v.pdfPosudek vedoucího práce296,91 kBAdobe PDFView/Open
Osmykova o.pdfPosudek oponenta práce245,95 kBAdobe PDFView/Open
Osmykova ob.pdfPrůběh obhajoby práce154,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.