Title: Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware
Authors: Jakeš, Tomáš
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2014, č. 1-2, s. 19-33.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2014
http://hdl.handle.net/11025/22084
ISSN: 1804-8366
Keywords: počítačová simulace;stavebnice;hardware;computer simulation;building kit;hardware
Abstract: Příspěvek představuje experimentální ověření přínosu navrženého a vytvořeného simulačního programu pomocí pedagogického experimentu. Protože přínos nemusí být pouze v rovině kognitivní, ale i v rovině afektivní, byl zvolen smíšený přístup poskytující širší přehled o zkoumané problematice. Pomocí metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly zjišťovány nejen podstatné statistické skutečnosti, ale i důvody vedoucí k přijímání či odmítání simulačního programu i vlivu jeho začlenění na motivaci a demotivaci studentů, a to jak na vědomé, tak i podvědomé úrovni.
Abstract in different language: The paper presents an experimental verifi cation of the benefi t of the proposed and created simulation program by the means of pedagogical experiment. Since the contribution does not have to be only cognitive but on an aff ective level also, a composite approach providing a broader view of the researched issue was chosen. Using the qualitative and quantitative research methods, not only essential statistic facts were investigated, but also reasons leading to accepting or rejecting the simulation program and the eff ect of its integration on motivation and demotivation of students on both conscious as well as subconscious level.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2014)
Články / Articles (KVD)
Číslo 1-2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakes.pdfPlný text2,85 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.