Název: Neobvyklé houby ve výuce na různých stupních vzdělávání v rámci laboratorních prací
Autoři: Kout, Jiří
Sádlíková, Martina
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2015, č. 1-2, s. 27-32.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2015
http://hdl.handle.net/11025/22095
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: dřevomor;houby;laboratorní práce;hypoxylon;mushrooms;laboratory work
Abstrakt: Článek představuje návrh laboratorní práce pro hodiny přírodopisu nebo biologie, pro kterou byla vybrána skupina stromatických tvrdohub (vřeckovýtrusné houby). Hlavním kritériem pro výběr této neobvyklé skupiny hub byla úvaha, že právě méně známé skupiny hub mohou povzbudit motivaci ke studiu a rozšířit znalosti žáků více, než jen obecně uváděné druhy v učebnicích. Mimo základní seznámení s tvrdohoubami si žáci osvojí i práci s laboratorní technikou. Ze skupiny tvrdohub jsou v článku uvedeny časté druhy s důrazem na rod dřevomor ( Hypoxylon ), který poskytuje v roztoku KOH barevné pigmenty. Jejich extrakce je snadná a může být pro laboratorní práce na ZŠ i SŠ atraktivní. U vybraných, běžně se vyskytujících druhů jsou uvedeny základní charakteristiky důležité pro jejich určení, ekologie a případně další informace.
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents a proposal of laboratory work in biology for which we selected a group of stromatic fungi (Pyrenomycetes) from Ascomycota. The origin for the selection of this unusual group of fungi was, that the less known groups of fungi may be more attractive and stimulate motivation to study and enlarge knowledge of students more than only the commonly presented species in the textbooks. Students try mainly work with laboratory equipment and familiarize with Pyrenomycetes. We have chosen frequent species of this group, with emphasis on the genus Hypoxylon , which provides coloured pigments in KOH. These pigments are easily extractable and perhaps attractive for laboratory work on primary and secondary schools. The basic characteristics important to identification, ecology and, in some cases, other information are given for selected commonly occurring species.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kout.pdfPlný text4,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.