Title: Vzájemné vztahy křesťanství a islámu v období křížových výprav
Other Titles: Relationships between Christianity and Islam during the period of the Crusades
Authors: Polanská, Ester
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22692
Keywords: náboženství;křížové výpravy;válka;islám;křesťanství;církev;středověk;palestina;svatá země;bible;korán
Keywords in different language: religion;crusades;war;islam;christianity;church;the middle ages;palestine;holy land;the bible;the koran
Abstract: Tato bakalářská práce shrnuje vztahy mezi islámem a křesťanstvím v průběhu křížových výprav. Soustředí se na vztahy mezi západními a východními bojovníky a analyzuje dopad, který měly tyto události na nové příchozí z Evropy. Má práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první dvě kapitoly se soustředí na křesťanství a islám, jejich zásady, Svaté knihy a důležité postavy. Další kapitola popisuje události předcházející křížovým výpravám, kam patří Arabská expanze, příchod Turků do Východního středomoří a Clermontský koncil v roce 1095. Další část klade do středu období kruciát, zkoumá hlavní události tohoto období a analyzuje vztahy mezi křižáky a muslimy. Éra křížových výprav oficiálně končí v roce 1291, ale i po jejich skončení přetrvala myšlenka válek ve jménu Božím. Byla realizována některá další tažení, která jsou zmíněna v poslední části páté kapitoly. Ve své práci jsem užila metod kompilace, analýzy a komparace. Pracovala jsem s odbornými publikacemi českých i zahraničních autorů. Také jsem využila malou část zvukového záznamu z přednášek významného českého islamologa, Prof. Luboše Kropáčka. Práce je obohacena o obrazové materiály obsahující mapy územního rozvoje v období křížových výprav.
Abstract in different language: This bachelors thesis summarize relationships between Islam and Christianity during the period of the Crusades. It concentrates on relations between eastern and western warriors and analyses the impact that these events had to newcomers from Europe. My work is divided into five chapters, while the first and second chapters concentrate on Christianity and Islam, their principles, Holy books and important persons. Next chapter describes events which went before the beginning of the Crusades, which includes an Arabian expansion, arrival of the Turks to the East Mediterranean and the Clermont council in 1095. Next part centers the period of the Crusades, examines main events of this term and analyses relationships between crusaders and muslims. The era of the Crusades officially ends in 1291, but even after their end the idea of war in the name of God remained. Also some new campaignes were realized later and I mention it in last part of the fifth chapter. In my thesis I used methods of compilation, analysis and comparison. I worked with expert publications by Czech and foreign authors. I also used a small part of voice record from lectures by significant Czech islamologist, Prof. Luboš Kropáček. My work is enriched of an pictorial material with maps of territorial development in the period of Crusades.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Krestanstvi-a-islam.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
polanska_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce317,96 kBAdobe PDFView/Open
polanska_stark.pdfPosudek oponenta práce296,61 kBAdobe PDFView/Open
POLANSKA_E.pdfPrůběh obhajoby práce527,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.