Title: Africké konflikty po skončení studené války: příčiny rozpadu státu v Súdánu
Other Titles: African conflicts after end of cold war: causes of failure state in Sudan
Authors: Pazderec, Roman
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22823
Keywords: súdán;rozpad státu;ozbrojený konflikt
Keywords in different language: sudan;failed state;arm conflict
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je přijít na příčiny rozpadu státu v Súdánu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je teoretická. V teoretické části, se nabývám teoriemi o rozpadu státu. Jsou zde představeny koncepty rozpadu státu. V další části teoretické části jsou vysvětleny rozdíly mezi silným státem, slabým státem, rozpadajícím se státem a zhrouceným státem. Jako poslední v teorii se zaměřuji na instituce, které se rozpadem státu zabývají. Druhá část práce je historický přehled Súdánu, zaměřuji se zde na období od koloniální nadvlády až po vyhlášení samostatnosti Jižního Súdánu. Pozornost je věnována událostem, které měli vliv na rozpad Súdánu, jako jsou občanské války nebo mnoho státních převratů. Poslední část práce je empirická. Zde hledáme příčiny rozpadu státu v Súdánu. Na začátku si stanovuji kritéria rozpadu a ty poté naplňuji. Kritéria jsou založena na teoretických znalostech, nejvíce pak z práce Roberta I. Rotberga a indikátorů z Fragile State Indexu. Kritéria jsou rozdělena na historická, politická, vojenská, sociální a ekonomická. Každé kritérium se ještě dělí na další více specifická. Každé kritérium je naplněno situací v Súdánu. V této práci jsem došel k závěru, že Súdán splňuje většinu kritérií o rozpadlých státech. Hlavním příčinami je ozbrojený konflikt, ostatní příčiny jsou vždy s konfliktem propojené a dohromady tvoří soubor příčin, které mají za následek rozpad státu v Súdánu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is found out causes of failure state in Sudan. The thesis is divided into three main parts. First part is theoretical. In theoretical part we deal with theoretical concept of failed state. In next part of theoretical part is explained different between Strong state, Weak State, Failed State and Collapsed state. Next part is aim on organization focusing on making list of failed state. Second part of thesis is history of Sudan, where we are focusing of period of time between colony rule of Sudan until independent of South Sudan. Attention is given to events that have influence on Sudan failure, like Sudan civil war or many overthrow of government. Last part of thesis is empirical, here we are looking for causes of failure state in Sudan. On beginning we set criteria of failure and then we fulfill them. Criteria are based on theoretical knowledge from mainly from Robert I. Rotberg and there is also great inspiration in Fragile State Index indicators. The criteria are divided into historical, political, military, social and economical. Ever one of these criteria are divided ted into more specific and there are fulfill with actual situation in Sudan. In this thesis I conclude that there is many factors why Sudan is in that bad situation and is evaluated one of the most failed state in world. The main causes for Sudanese failure are long term armed conflict, other causes are somehow connected with armed conflict and together they are reason for Sudanese failure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PAZDEREC.pdfPlný text práce643,99 kBAdobe PDFView/Open
Pazderec_BP_ved_BAS.pdfPosudek vedoucího práce125,09 kBAdobe PDFView/Open
Pazderec_OPO.pdfPosudek oponenta práce129,54 kBAdobe PDFView/Open
Pazderec.pdfPrůběh obhajoby práce311 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.