Title: Obecně závazné vyhlášky obcí
Other Titles: Obligatory ordinances of Local administration
Authors: Nachtigal, Martin
Advisor: Rajchl, Jiří
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2286
Keywords: územní samospráva;obec;normotvorná činnost obcí;obecně závazné vyhlášky obcí
Keywords in different language: local government;community;normative community activities;generally binding decrees of municipalities
Abstract: Právotvorba obcí a krajů je jedna z nejdůležitějších pravomocí svěřená jednotkám uzemní samosprávy. Tato bakalářská práce poskytuje ucelený a srozumitelný pohled na normotvornou činnost územní samosprávy v právním rámci České republiky. Vlastní téma je zaměřeno na obecně závazné vyhlášky obcí vydávané v jejich samostatné působnosti. V jednotlivých kapitolách jsou podrobně řešeny obsahové náležitosti obecně závazných vyhlášek, rozsah regulace a postup přijímání či rušení obecně závazných vyhlášek. V další části je řešena problematika sankcionování za porušení povinností uložených obecně závaznou vyhláškou. Bakalářská práce v neposlední řadě pojednává o přezkumu ústavnosti a zákonnosti těchto místních právních předpisů. Východiskem bakalářské práce jsou jednak ústavní prameny práva, zejména Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění a Listina základních práv a svobod, v platném znění. Předložená práce se také opírá o judikaturu Ústavního soudu České republiky vztahující se k problematice tvorby práva jednotkami územní samosprávy a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Abstract in different language: The lawforming of the communities and clistricts (regions) is one of the most important authorities commited to the units of the local goverment. This bachelor labor affords integrated (compact) and understandable (clear) perspective at the normforming aktivity of the territorial autonomy in the law scope of the Czech republic. Proper theme (subject) is intented on the general binding public notices of the communities published in their autonomous scope. In particular chapters are in detail solved content appurtenances of the general binding public notices, the regulation extent and the method of taking or interference of the general binding public notices. There is the problem of sanctioning for breaching of duties, that are obligated duc to the general binding public notice. Last but not least, the bachelor labor deals with the review of the constitutionality and lawfulness of this local jural orders. The bachelor labor way out are in part constitutional source of law, aspecially Constitutional law Nó 1/1993 code, The Constitution of the Czech republic, in valid version and the Bill of base rights and liberty, in valid version. The submited labor also bears on jurisprudence of the Constitutional court of the Czech republic, which applies to the problematic lawmaking of the local goverment units and the law Nó 128/2000 code, about communities (local goverment) in valid version.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC OZV.pdfPlný text práce752,04 kBAdobe PDFView/Open
BP-Nachtigal-Rajchl.pdfPosudek vedoucího práce912,31 kBAdobe PDFView/Open
BP-Nachtigal-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce491,69 kBAdobe PDFView/Open
BP-Nachtigal-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce544,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.