Název: Obecně závazné vyhlášky obcí
Další názvy: Obligatory ordinances of Local administration
Autoři: Nachtigal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rajchl, Jiří
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2286
Klíčová slova: územní samospráva;obec;normotvorná činnost obcí;obecně závazné vyhlášky obcí
Klíčová slova v dalším jazyce: local government;community;normative community activities;generally binding decrees of municipalities
Abstrakt: Právotvorba obcí a krajů je jedna z nejdůležitějších pravomocí svěřená jednotkám uzemní samosprávy. Tato bakalářská práce poskytuje ucelený a srozumitelný pohled na normotvornou činnost územní samosprávy v právním rámci České republiky. Vlastní téma je zaměřeno na obecně závazné vyhlášky obcí vydávané v jejich samostatné působnosti. V jednotlivých kapitolách jsou podrobně řešeny obsahové náležitosti obecně závazných vyhlášek, rozsah regulace a postup přijímání či rušení obecně závazných vyhlášek. V další části je řešena problematika sankcionování za porušení povinností uložených obecně závaznou vyhláškou. Bakalářská práce v neposlední řadě pojednává o přezkumu ústavnosti a zákonnosti těchto místních právních předpisů. Východiskem bakalářské práce jsou jednak ústavní prameny práva, zejména Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění a Listina základních práv a svobod, v platném znění. Předložená práce se také opírá o judikaturu Ústavního soudu České republiky vztahující se k problematice tvorby práva jednotkami územní samosprávy a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Abstrakt v dalším jazyce: The lawforming of the communities and clistricts (regions) is one of the most important authorities commited to the units of the local goverment. This bachelor labor affords integrated (compact) and understandable (clear) perspective at the normforming aktivity of the territorial autonomy in the law scope of the Czech republic. Proper theme (subject) is intented on the general binding public notices of the communities published in their autonomous scope. In particular chapters are in detail solved content appurtenances of the general binding public notices, the regulation extent and the method of taking or interference of the general binding public notices. There is the problem of sanctioning for breaching of duties, that are obligated duc to the general binding public notice. Last but not least, the bachelor labor deals with the review of the constitutionality and lawfulness of this local jural orders. The bachelor labor way out are in part constitutional source of law, aspecially Constitutional law Nó 1/1993 code, The Constitution of the Czech republic, in valid version and the Bill of base rights and liberty, in valid version. The submited labor also bears on jurisprudence of the Constitutional court of the Czech republic, which applies to the problematic lawmaking of the local goverment units and the law Nó 128/2000 code, about communities (local goverment) in valid version.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC OZV.pdfPlný text práce752,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Nachtigal-Rajchl.pdfPosudek vedoucího práce912,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Nachtigal-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce491,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Nachtigal-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce544,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.