Title: Diagnostické metody pro hodnocení kapalných izolantů
Other Titles: Diagnostics methods for evaluation of liquid insulating materials
Authors: Kalabza, Josef
Advisor: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22906
Keywords: minerální olej;rostlinný olej;syntetický olej;degradační parametry;elektrická pevnost;infračervená spektroskopie;plynová chromatografie;simultánní termická analýza.
Keywords in different language: mineral oil;vegetable oil;synthetic oil;degradation parameters;electric strength;infra-red spectroscopy;gas chromatography;simultaneous thermal analysis.
Abstract: Text je rozdělen do šesti částí; první se zabývá základním dělením izolačních kapalin, druhá se zaměřuje na degradační parametry, které působí na izolační kapaliny. Třetí část popisuje vlastnosti izolačních kapalin. Ve čtvrté části práce je popis diagnostických metod, které se používají pro hodnocení stavu izolačních kapalin. Následuje popis použité izolační kapaliny, uvedení výsledků a vyhodnocení naměřených hodnot.
Abstract in different language: The text is divided into six parts: the first one deals with the basic division of the insulating fluids, the second one focuses on the degradation parameters that act on the insulating fluids. The third one describes the characteristics of the insulating fluids. In the fourth one, there is a description of the diagnostic methods which are used for the evaluation of the state of the insulating fluids. It is followed by the description of the used insulating fluid and the statement of the results and the evaluation of the measured figures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalabza_DIAGNOSTICKE METODY.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
067082_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce402,22 kBAdobe PDFView/Open
067082_oponent.pdfPosudek oponenta práce464,94 kBAdobe PDFView/Open
Kalabza_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce105,31 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.