Title: Návrh a optimalizace indkutoru pro povrchové kalení
Other Titles: Design and optimization of inductor for surface hardening
Authors: Kadlec, Roman
Advisor: Pánek David, Ing. Ph.D.
Referee: Kotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22910
Keywords: indukce;povrchové kalení;elektromagnetické pole;teplotní pole;comsol;rillfem
Keywords in different language: induction;surface hardening;electromagnetic field;thermal field;comsol;rillfem
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. Na úvod jsou uvedeny základní komponenty indukčního ohřevu, jejich popis a funkce. Součástí je také výčet a rozbor použitých vzorců potřebných pro výpočet elektromagnetického a tepelného pole. Stěžejním bodem práce je návrh samotného induktoru pro povrchové indukční kalení včetně technické dokumentace. V rámci návrhu jsou vytvořeny simulace ve dvou programech, konkrétně Comsol a Rillfem. Následně je realizován experiment s reálným modelem induktoru a jsou provedena příslušná měření na vsázce. Závěrem jsou poznatky získané na základě praktického experimentu diskutovány a porovnávány s teoretickými návrhy a programovou simulací.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into four parts. In the introduction there are the basic components of induction heating, their descriptions and functions. There is also included an analysis of formulas used to calculate the electromagnetic and thermal fields. The main part of this work is the design of the inductor itself for surface induction hardening, including technical documentation. The designs and simulations were created in two programs, namely Comsol and RillFEM. Afterwards there is conducted an experiment with real inductor model and is implemented by appropriate measurements in the stock. At the end of this diploma thesis the knowledge gained from practical experiments are discussed and compared with the theoretical designs and simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh a optimalizace induktoru pro povrchove kaleni - Kadlec Roman.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
067086_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,68 kBAdobe PDFView/Open
067086_oponent.pdfPosudek oponenta práce440,56 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec_OB.jpgPrůběh obhajoby práce96,14 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.